uporabniki spletna_posta

Akcijski program Akcijski program

Program nalog za leto 2016-2017

Program zajema naloge, ki so skupni interesi članov Društva in lastnikov apartmajev. Pri tem želimo tesno sodelovati z lokalno skupnostjo (občino), državnimi organi ter njihovimi službami, ki predstavljajo postopno reševanje vseh odprtih vprašanj našega naselja.
Po oceni organov Društva med te cilje in naloge spadajo:

1. UREJANJE NASELJA in NJEGOV RAZVOJ
Na lokalno skupnost bomo naslovili zahteve za:
• izvajanje novih investicij v komunalno infrastrukturo in vzdrževanje obstoječe infrastrukture,
• redno vzdrževanje javnih površin ( funkcionalnih zemljišč) se mora izvajati v obsegu, ki je sorazmeren sredstvom zbranih s komunalnim prispevkom, kot to določa Zakon o komunalnem gospodarstvu (n.pr:ureditev plaže, dostopne poti do plaže, ureditev  javne poti do plaže Porto Mariccio , razsvetljava),
• dosledno izvajanje Komunalnega reda mesta Vodnjan in uveljavljanje javne rabe na zemljiščih, kjer je določena javna raba. ( spreminjanje zelenic v parkirišča, zapiranje parkirišč, zaračunavanje parkirnin).
• Ponovno urgirati na županijski in republiški gradbeni inšpektorat Republike Hrvaške za dokončno saniranje peska in kamenja iz separacije v centru TN Barbariga kot to predpisuje hrvaška zakonodaja.
• V naselju in okolici je odstraniti vsa divja odlagališča,
• Zagotoviti redno preskrbo prebivalstva in turistov s področja prehrane
• Zagotoviti oglasno desko za namene oglašanja informacij mesta Vodnjan, Turistične skupnosti in Društva.
Nosilec naloge: predsednik in UO

2. IZBOLJŠANJE TURISTIČNIH STORITEV V NASELJU
Prioritetne teme:
• izboljšanje turistične ponudbe in storitev v naselju,
• oblikovanje „turistične destinacije Barbariga“in jo kot tako vključiti v turistične programe (arheološke znamenitosti, športni programi, kulturni programi,.....)
Nosilec naloge: predsednik in UO

3. RABA JAVNIH POVRŠIN V NASELJU PO PRAVNI POTI
Spremljanje tožb v postopku in organizacija vložitve tožb za ničnost delitvene bilance iz l. 1991.
(funkcionalna zemljišča naselja) ter obveščanje članov o odločitvah sodišč.
Prioritetne naloge:
• Pospešeno reševati po pravni poti problematiko »Funkcionalna zemljišča« s parkirnimi mesti v skladu s Pogodbo o združevanju sredstev čl 2 in Pogodbo o prodaji stanovanja čl.II.
• Ozaveščati lastnike in obiskovalce TN Barbariga o nezakonitosti zaračunavanja parkirnin in spornem kupovanju javnih površin tekom celotne sezone (internet, letaki , oglasna deska?).
Nosilec naloge: V. Korošec in M. Slemnik

4. PRIPRAVA IN POSREDOVANJE INFORMACIJ O AKTIVNOSTIH DRUŠTVA IN AKTUALNEM DOGAJANJU V NASELJU
Na elektronskih medijih( internet, elektronska sporočila) ,
• Vzdrževanje spletne strani društva,
• priprava člankov za objavo na spletni strani,
• priprava odgovorov prejetih na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
• priprava obvestila članom po e-pošti ,
• vzdrževanje e-naslovov članov.
Nosilec naloge –koordinator: J. Grčar, M. Slemnik

5. PRIPRAVA PISNIH OBVESTIL ZA OGLASNE DESKE IN LETAKE
• Priprava , tiskanje in razdeljevanje aktualnih obvestil ( nezakonito zaračunavanje parkirnin) v času sezone,
• priprava opozorilnih tabel o varstvu okolja v naselju(odpadki, divja odlagališča itd.),
• dogovor o postavitvi oglasne deske Društva v naselju ( v okviru sestanka z mestno upravo!!)
• Priprava in organizacija OZ v marcu in novembru 2016
Nosilec naloge –koordinator: Predsednik

6. ČISTLNA AKCIJA
Za prvomajske praznike organizirati čistilno akcijo okolja v Barbarigi, kar bi bila tudi prilika za razgovore in spoznavanje med lastniki. Okvirni termin bo določen naknadno.
• Organizacija čistilne akcije - dogovor s Turistično zvezo, komunalno službo, Zeleni Istre),
Nosilec naloge –koordinator: Predsednik

7. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
• ozaveščanje članov in lastnikov apartmajev v naselju glede odpadkov, varstva narave,
• dogovor za ureditev posameznih delov poti na obalo in posameznih delov obale.
Nosilec naloge –koordinator: Predsednik

8. ORGANIZACIJA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI
(Jutranja hoja, šah, balinanje, šola plavanje, otroška igrišča, odbojka itd.)
• Pridobiti animatorja za šport in rekreacijo, ki bi postopno začel animirati in uvajati naštete in druge aktivnosti.
Nosilec naloge –koordinator: športni animator ?

9. SKRB ZA DELOVANJE DRUŠTVA IN ČLANSTVO:
• Skrb za delovanje Društva (organizacija finančnih, tajniških in organizacijskih nalog.....)
• Skrb za ažurno evidenco članov ( naslovi in e-naslovi),
• Zbiranje članarine - posredovanje položnic, pobiranje članarine na OZ, poziv k plačilu na internetni strani
Nosilec naloge –koordinator: Predsednik

Vodstvo Društva bo po potrebi organiziralo tudi druge naloge in aktivnosti, ki bodo v interesu članov, lastnikov in drugih lokalnih, občinskih in državnih organov.

V Ljubljani, 30.03.2016

Predsednik:

Nika Zorc l.r.

Pripravil:Jelka Grčar
Viktor Korošec

Program rada za 2015-2016 godinu

Program rada Društva predviđa zadaće, koje treba u 2015 godini zapoćeti ili nastaviti rješavati.

Prema procjeni Upravnog odbora prioritetno je potrebno:

 

01.Javne površine i parkirališta u naselju

Sa Gradom Vodnjan i odgovornim institucijama u Republici Hrvatskoj postići dogovor o uređenju tzv.
» Funkcionalnih zemljišta« v skladu sa hrvatskim i evropskim zakonodavstvom tako, da postanu javne površine JAVNO DOBRO U UPOTREBI I TO ZA SVE SVLASNIKE STANOVA, a da njima upravlja Grad Vodnjan odnosno buduči Mjesni odbor.

Održavanje » Funkcionalnih zemljišta« izvesti sukladno sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a kojega financira Grad Vodnjan iz fonda komunalne naknade.

Funkcionalna zemljišta sa parkirnim mjestima u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava čl. 2 i Ugovorom o prodaji stana čl.II rješevati pravnim putem, ukoliku se ne rješi na drugi način.

Ponovno upozuravamo i ne savjetujemo bilo kakve kupovine tjednih, mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih karata za najam parkirališta u 2015 godini , jer žurno radimo na zabrani obavljanja djelatnosti naplati parkiranja od strane B PARKIG-a na području Barbarige. Također ne savjetujemo kupovinu parkirnih mjesta i posebno ne zelenih površina od G.U. Barbarige .

Plačanjem parkirnih karata ruše se svi uspjesi Društva za skladno bivanje Barbariga koji su postignuti na sudu (u predmetu Torov, Tkalec, Mlekuž, Žnidar i dr. ) u kojima je sud več donio prvostupanjsko odluku da B PARKING d.o.o. ne smije vršiti naplatu parkiranja jer istu vrši protuzakonito.

Istovremeno ukoliko ne platite parkirne karte pomažete nam u borbi protiv protupravne naplate parkirnih mjesta te radite u zajedničkom interesu.

Nositelj zadatka: vodstvo i UO

 

02.Prostorni plan i pridobivanje statusa naselja

U vremenu pripreme prostornih planova grada Vodnjana čemo se angažirati za:

• Redovito pratiti i stavljati primedbe na prostorne planove,
• Adekvatan status TN Barbariga.
• Formiranje Mjesneg odbora Barbariga,
• Rešenje za dostupni put do nove plaže.
• Tražiti dogovor o uređenju javnog puta do plaže Porto Mariccio

Nositelj zadatka: vodstvo , UO i adekvatni odbori društva

 

3. Uređivanje naselja TN Barbariga

Kako nam je poznato o uređivanju naselja sistematično se sa tim zadatkom niko ne bavi, uprkos da postoje adekvatni hrvatski zakoni za okoliš i komunalnu gospodarstvu, razne odluke i uputstva lokalnih organa, koji bi morali uređivati ova područja.

Kao društvo čemo se angažirati za uređivanje sjedećih zadataka:
• Ponovnu urgirati na županijski in republićki gradbeni inšpektorat Republike Hrvaške za
saniranje peska i kamenja iz separacije v centru TN Barbariga, kao to predpisuju
hrvatski zakoni,
• U naselju i njegovoj okolini je odstraniti sva divja odlagališta i obezbediti tekuče održavanje svih komunalnih naprava,
• Urediti opskrbu prebivalstva u vrijeme glavne sezone i obezbediti bar minimalno zdravstveno i kulturnu opskrbu.

Nositelj zadatka: vodstvo i odbor za LJGS i promet

 

04.Akcija čišćenja

Za prvomajske praznike organizirati akciju čišćnja okoliša Barbarige, koja bi se iskoristila kao prilika za razgovore i međusobno upoznavanje vlasnika. Okvirni termin je 30.04.2015. Detalnije se za akciju
dogovoriti sa gradsku komunalnu službu.

Nositelj zadatka: vodstvo in odbor za LJGS in promet

 

05. Organiozacija kulturnih i sportskih priredaba

Za vrijeme glavne sezone organizirati kulturne i sportske priredbe

Nositelj zadatka:Odbor za kulturo in šport sa Turističkim savezom grada Vodnjan,

 

06.Zdravstvena zaštita

Omogučiti zdravstvenu zaštitu za vrjeme glavne turistićke sezone (bar za 3-4 meseca)

Nositelj zadatka: rukuvodstvo

 

07. Pridobivanje članstva

Produžit ćemo sa aktivnostmi za pridobivanje novih članova između fizičnih i pravnimi osoba
koji su vlasnici apartmajev u Barbarigi. Više če biti članova Društva, lakše i efikasnije ćemo rješavati sve zadatke sami između sebe i sa predstavniki općine i drugimi državnimi organi vezano na bivanje u Turističkom stanbenom naselju Barbariga.

Nositelj zadatka: rukuvodstvo, UO i članovi društva

 

Navedeni zadatki su kompleksni i neki dugoročni. Njihova realizacija je ovisna od spremnosti nas samih i spremnosti gradskih organa za saradnju sa organi i odbori Društva.
Rukovodstvu Udruge će po potrebi organizirati i druge zadatke i aktivnosti po projektnih grupah, ako će biti u interesu članova i drugih lokalnih, općinskih i državnih organa.

U Ljubljani, 16.03.2015
Predsjednik:
Pripravil: Viktor Korošec Viktor Zadnik l.r.

Program rada za 2014 - 2015 godinu

Program rada društva obuhvaća pretežno zadatke, koje treba u 2013 godini poćeti sa njihovim rješavanjem. Prema procjeni Upravnog odbora treba je prioritetno realizirati:

 

01.Javne površine i parkirališta u naselju

Sa gradom Vodnjan i odgovornim službama u Republiki Hrvatski postići dogovor, da se postojeće javne površine ( parkovi, zelene površine- travnjaci i putevi definiraju kao javno dobro i da njima upravlja općina (grad Vodnjan) odnosno buduči M.O. Održavanje navedenog izvesti sukladno sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, i da ga financira Grad Vodnjan iz fonda komunalne naknade.

Parkirna mjesta ubrzano rješavati pravnim putem, što važi i za ostale javne površine inaće neće biti povolnijih rješenja.
Nositelj zadatka: vodstvo i UO

 

02.Prostorni plan i pridobivanje

U vremenu pripreme prostornih planova grada Vodnjana čemo se angažirati za:

• Redovito pratiti i stavljati primedbe na prostorne planove,
• Adekvatan status TN Barbariga.
• Formiranje Mjesneg odbora Barbariga,
• Rešenje za dostupni put do nove plaže.
• Dogovor o uređenju javnog puta do plaže Porto Mariccio
Nositelj zadatka: vodstvo , UO i adekva

 

03. Uređivanje naselja TN Barbariga

Koko nam je poznato o uređivanju naselja sistematično se sa tim zadatkom niko ne bavi, uprkos da postoje adekvatni hrvatski zakoni za okoliš i komunalnu gospodarstvu, razne odluke i uputstva lokalnih organa, koji bi morali uređivati ova područja.

Kao društvo čemo se angažirati za uređivanje sjedećih zadataka:
• Ponovnu urgirati na županijski in republićki gradbeni inšpektorat Republike Hrvaške za
saniranje peska i kamenja iz separacije v centru TN Barbariga, kao to predpisuju
hrvatski zakoni,
• U naselju i njegovoj okolini je odstraniti sva divja odlagališta i obezbediti tekuče održavanje svih komunalnih naprava,
• Urediti opskrbu prebivalstva u vrijeme glavne sezone i obezbediti bar minimalno zdravstveno i kulturnu opskrbu.
Nositelj zadatka: vodstvo i odbor za LJGS i promet

 

04.Akcija čišćenja

Za prvomajske praznike organizirati akciju čišćnja okoliša Barbarige, koja bi se iskoristila kao prilika za razgovore i međusobno upoznavanje vlasnika. Okvirni termin je28-29.04.2014. Detalnije se za akciju dogovoriti sa gradsku komunalnu službu.
Nositelj zadatka: vodstvo in odbor za LJGS in promet

 

05. Organiozacija kulturnih i sportskih priredaba

Za vrijeme glavne sezone organizirati kulturne i sportske priredbe
Nositelj zadatka:Odbor za kulturo in šport sa Turističkim savezom grada Vodnjan,

 

06.Zdravstvena zaštita

Omogučiti zdravstvenu zaštitu za vrjeme glavne turistićke sezone (bar za 3-4 meseca)
Nositelj zadatka: rukuvodstvo

 

07. Pridobivanje članstva

Produžit ćemo sa aktivnostmi za pridobivanje novih članova između fizičnih i pravnimi osoba
koji su vlasnici apartmajev u Barbarigi. Više če biti članova Društva, lakše i efikasnije ćemo rješavati sve zadatke sami između sebe i sa predstavniki općine i drugimi državnimi organi vezano na bivanje u Turističkom stanbenom naselju Barbariga.
Nositelj zadatka: rukuvodstvo, UO i članovi društva

 

Navedeni zadatki su kompleksni i neki dugoročni. Njihova realizacija je ovisna od spremnosti nas samih i spremnosti gradskih organa za saradnju sa organi i odbori Društva.
Rukovodstvu Društva će po potrebi organizirati i druge zadatke i aktivnosti, ako će biti u interesu članova i drugih lokalnih, općinskih i državnih organa.

 

U Ljubljani, 27.03.2014

Predsjednik:
Viktor Zadnik

Program nalog za leto 2015-2016

Program zajema le tiste naloge, ki jih je nujno nadaljevati oziroma začeti in pomenijo postopno reševanje zastavljenih ciljev.
Po oceni UO med te naloge spadajo:

01. Javne površine in parkirišča v naselju

Z občino Vodnjan in odgovornimi institucijami v Republiki Hrvaški doseči dogovor o ureditvi » Funkcionalnih zemljiščih« v skladu hrvaško in evropsko zakonodajo tako, da postanejo javne površine JAVNO DOBRO V UPORABI IN TO ZA VSE LASTNIKE STANOVANJ. Z njimi naj upravlja občina Vodnjan oz. Mjesni odbor.

Vzdrževanje » Funkcionalnih zemljiščih« se mora izvajati v skladu s Zakonom o komunalnem gospodarstvu, ki ga financira občina Vodnjan iz sredstev komunalnega prispevka .

»Funkcionalna zemljišča« s parkirnimi mesti u skladu s Pogodbo o združevanju sredstev čl 2 in Pogodbo o prodaji stanovanja čl.II pospešeno reševati po pravni poti , v kolikor ni drugih možnosti.

Ponovno opozarjamo in odsvetujemo vse nakupe tedenskih, mesečnih, polletnih in letnih kart za najem parkirišča v letu 2015 , ker resno delamo na prepovedi opravljanja dejavnosti plačevanja parkiranja s strani
B PARKING-a na področju celotne Barbarige.

Prav tako odsvetujemo tudi vse nakupe parkirnih mest in posebej še zelenih površin od G.U. Barbarige .

S plačevanjem parkirnih kart rušite vsa prizadevanja in uspehe Društva za skladno bivanje Barbariga, ki so doseženi na sodišču (v predmetih : Torov, Tkalec, Mlekuž, Žnidar in dr.) pri katerih je sodišče že odločilo na prvi stopnji, da B PARKING d.o.o. ne sme izvajati dejavnosti plačevanje parkiranja na območju TN Barbariga, ker izvaja to nezakonito.

V kolikor ne plačujete parkirnih kart s tem pomagate nam v borbi proti nezakonitemu plačevanju parkirnih mest in delate v skupnem interesu nas vseh, ki obiskujemo Barbarigo.

Nosilec naloge: UO

 

02. Prostorski plan in pridobitev statusa naselja

V letošnjem letu se na osnovi že sprejetih zakonov v Republiki Hrvaški začenja priprava in dopolnitev
prostorskega plana v občini Vodnjan.

V postopkih priprave prostorskega plana se bomo zavzemali za:
• Ustrezen status TN Barbariga.
• Ustanovitev Mjesnega odbora Barbariga,
• Rešitev dostopne poti do plaže.
• Dogovor o ureditvi javne poti do plaže Porto Mariccio
Nosilec naloge: vodstvo , UO in ustrezni odbori društva

 

03. Urejanje naselja TN Barbariga

Kot nam je znano se o urejanju naselja sistematično nihče ne ukvarja, čeprav so sprejeti ustrezni naravovarstveni in komunalni zakoni, odloki in navodila, ki vzorno urejajo ta področja.
Kot društvo si bomo prizadevali za:
• Ponovno urgirati na županijski in republiški gradbeni inšpektorat Republike Hrvaške za saniranje peska in kamenja iz separacije v centru TN Barbariga kot to predpisuje hrvaška zakonodaja.
• V naselju je odstraniti vsa divja odlagališča in zagotoviti tekoče vzdrževanje vseh komunalnih naprav,
• Ureditev preskrbe prebivalstva, v času glavne sezone pa zagotoviti vsaj minimalno
zdravstveno in kulturno oskrbo.

Nosilec naloge: vodstvo in odbor za LJGS in promet

 

04. Čistilna akcija

Za prvomajske praznike organizirati čistilno akcijo okolja v Barbarigi, kar bi bila tudi prilika za razgovore in spoznavanje med lastniki. Okvirni termin je četrtek 30.04.2015. Za akcijo se dogovoriti z občinsko komunalno službo.
Nosilec naloge: vodstvo in odbor za LJGS in promet

 

05. Organizacija kulturnih in športnih prireditev

V času glavne sezone organizirati kulturne in športne prireditve

Nosilec naloge: odbor za kulturo in šport z Turistično zvezo grada Vodnjana.

 

05. Zdravstveno varstvo

V času glavne turistične sezone zagotoviti dežurno zdravstveno oskrbo (vsaj za 3-4 mesece)

Nosilec naloge: vodstvo

 

07. Pridobivanje članstva

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za pridobivanje novih članov med fizičnimi in pravnimi osebami
kot lastniki apartmajev v Barbarigi. Več kot bo članov Društva, lažje in učinkovitejše bomo razreševali z predstavniki občine in drugimi državnimi organi problematiko vezano na bivanje v Turističnem stanovanjskem naselju Barbariga..

Nosilec naloge: vodstvo, UO in člani društva

 

Zastavljene naloge so kompleksne in nekatere dolgoročne. Njihova uresničitev je predvsem odvisna od pripravljenosti občinskih struktur za sodelovanje z organi in odbori Društva.
Vodstvo Društva bo po potrebi organiziralo tudi druge naloge in aktivnosti po projektnih skupinah, ki bodo v interesu članov, lastnikov in drugih lokalnih, občinskih in državnih organov.

V Ljubljani, 16.03.2015
Predsednik:
Pripravil: Viktor Korošec Viktor ZADNIK l.r.

Program nalog za leto 2013-2014

Program zajema le tiste naloge, ki jih je nujno nadaljevati oziroma začeti in pomenijo postopno reševanje zastavljenih ciljev. Po oceni UO med te naloge spadajo:

 

01. Javne površine in parkirišča v naselju

Z občino in odgovornimi institucijami v Republiki Hrvaški doseči dogovor, da postanejo javne površine: parki, zelenice, ceste, dostopne poti kot JAVNO DOBRO. Z njimi naj upravlja občina oz. (kasneje) Mjesni odbor. Vzdrževanje se mora v skladu z zakonom financirati iz sredstev za komunalno naknado.
Nosilec naloge: vodstvo in UO

Parkirna mesta pospešeno reševati po dogovorjeni pravni poti, kar velja tudi za javne površine, v kolikor ne bo drugih možnosti.

Nosilec naloge: Odbor za parkirišča

 

02. Prostorski plan in pridobitev statusa naselja

V letošnjem letu se na osnovi že sprejetih zakonov v Republiki Hrvaški začenja priprava in dopolnitev
prostorskega plana v občini Vodnjan.

V postopkih priprave prostorskega plana se bomo zavzemali za:
• Ustrezen status TN Barbariga.
• Ustanovitev Mjesnega odbora Barbariga,
• Rešitev dostopne poti do plaže.
• Dogovor o ureditvi javne poti do plaže Porto Mariccio

Nosilec naloge: vodstvo , UO in ustrezni odbori društva

 

03. Urejanje naselja TN Barbariga

Kot nam je znano se o urejanju naselja sistematično nihče ne ukvarja, čeprav so sprejeti ustrezni naravovarstveni in komunalni zakoni, odloki in navodila, ki vzorno urejajo ta področja.

Kot društvo si bomo prizadevali za:
• Ponovno urgirati na županijski in republiški gradbeni inšpektorat Republike Hrvaške za
odstranitev peska in kamenja iz separacije v centru TN Barbariga, kot to predpisujejo
hrvaški zakoni,
• V naselju je odstraniti vsa divja odlagališča in zagotoviti tekoče vzdrževanje vseh komunalnih naprav,
• Ureditev preskrbe prebivalstva, v času glavne sezone pa zagotoviti vsaj minimalno
zdravstveno in kulturno oskrbo.

Nosilec naloge: vodstvo in odbor za LJGS in promet

 

04. Čistilna akcija

Za prvomajske praznike organizirati čistilno akcijo okolja v Barbarigi, kar bi bila tudi prilika za razgovore in spoznavanje med lastniki. Okvirni termin je torek 30.04.2014. Za akcijo se dogovoriti z občinsko komunalno službo.
Nosilec naloge: vodstvo in odbor za LJGS in promet

 

05. Organizacija kulturnih in športnih prireditev
V času glavne sezone organizirati kulturne in športne prireditve
Nosilec naloge: odbor za kulturo in šport z Turistično zvezo grada Vodnjana.

 

06. Zdravstveno varstvo
V času glavne turistične sezone zagotoviti dežurno zdravstveno oskrbo (vsaj za 3-4 mesece)
Nosilec naloge: vodstvo

 

07. Pridobivanje članstva

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za pridobivanje novih članov med fizičnimi in pravnimi osebami
kot lastniki apartmajev v Barbarigi. Več kot bo članov Društva, lažje in učinkovitejše bomo razreševali z predstavniki občine in drugimi državnimi organi problematiko vezano na bivanje v Turističnem stanovanjskem naselju Barbariga..

Nosilec naloge: vodstvo, UO in člani društva

 

Zastavljene naloge so kompleksne in nekatere dolgoročne. Njihova uresničitev je predvsem odvisna od pripravljenosti občinskih struktur za sodelovanje z organi in odbori Društva.
Vodstvo Društva bo po potrebi organiziralo tudi druge naloge in aktivnosti, ki bodo v interesu članov in
drugih lokalnih, občinskih in državnih organov.

 

V Ljubljani, 17.03.2014

Predsednik:
Viktor ZADNIK l.r.

 

Dokument v hrvaškem jeziku lahko najdete tukaj >>>

раздался с "Путешествие к местам силы или в поисках Беловодья" крыши амбара голос Ночного Ветра.

Взглянув на молодую женщину, Джей понял, что не знает, сколько ей на самом деле лет.

Исключительно в качестве "Певерил Пик Собрание сочинений" наблюдателя причем издалека.

И все же, если отвечать на ваш вопрос то нет, он не всегда был таким глупым.

Вирджиния несколько раз повторила свое обращение Слова слетали с "Готовим по бабушкиным рецептам" ее языка легко, точно она выучила их давным-давно, а сейчас они к ней вернулись.

Это "Альрауне" скорее приобретенная реакция, чем почему-либо еще.

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/