uporabniki spletna_posta

12. Občni zbor - povzetek razprav in zaključkov

Na občnem zboru Društva ( 28.3.2017) se je razpravljalo o naslednjih vsebinah:

 • poročilih Društva o delu in finančnem poslovanju v letu 2016, ter o poročilu o tekočih sodnih postopkih,
 • načrtih za nadaljnje delo društva, ter o težavah pri delovanju Društva,
 • o pobudah prisotnih članov.

Poročilo o delu: V letu 2016 je Društvo imelo 245 članov od tega 42 pravnih oseb. Od vseh članov je bilo na žalost aktivnih manj kot 10, kar pomeni tudi, da so bile aktivnosti Društva omejene na najnujnejše naloge iz Programa za leto 2016: to je informiranje članov in komunikacija s člani, komunikacija s predstavniki lokalne skupnosti ter predvsem spremljanje postopkov, ki so posledica spornega zaračunavanja parkirnin oz. spornega lastninjenja površin, namenjenih javni rabi s strani B.Parkinga.


Za informiranja članov Društva in komunikacijo med člani je Društvo:
Zagotovilo celoletno delovanje spletne strani:

 • Objavljenih je bilo več kot trideset člankov različnih vsebin ( aktualne novice, koristnih informacij, dokumentov, priporočil) .
 • Na podlagi statistike ogledov je obiskanost strani zadovoljiva ( 12,300 obiskov in 4994 obiskovalcev )

Zagotovilo pripravo odgovorov prejetih na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. preko celega leta:

 • Na naslov je bilo posredovanih več kot 60 sporočil, vprašanj in prošenj za informacije s strani obiskovalcev spletnih strani in članov, pripravljeno je bilo več kot 40 odgovorov.

Društvo si je v različnih razgovorih s predstavniki Mesta Vodnjan prizadevalo, da lokalna skupnost izboljša:

 • redno vzdrževanje javnih površin, ureditev plaže, dostopne poti do plaže, ureditev javne poti do plaže Porto Mariccio,
 • izvajanje Komunalnega reda mesta Vodnjan na zemljiščih, ki so določena kot 'javne površine" in prepreči spreminjanja zelenic v parkirišča, zapiranje parkirišč,
 • saniranje peska in kamenja iz separacije v centru TN Barbariga,
 • sanacijo divjih odlagališč vseh vrst odpadkov in nadzor nad nadaljnjim odlaganjem,
 • izboljšanje turistične ponudbe,
 • postavitev oglasne deske za objavo vseh vrst informacij, pomembnih za bivanje v naselju Barbariga .

V ta namen so bili opravljeni razgovori z predstavniki Contrade, TZ in mestne uprave). Pri tem smo naleteli na pozitivne prve odzive “uradnikov”, vendar do realizacije naših pobud so vrhovi mesta še vedno zelo zadržani.

Organizacija Čistilna akcija
Kljub veliko pomislekom, predvsem zaradi ne kooperativnosti lokalnih oblasti pri reševanju problematik v Barbarigi je bila v sodelovanju s Turistično zvezo in mestno Upravo Vodnjan, tudi v lanskem letu organizirana čistilna akcija v Barbarigi. Ocenili smo, da je to ena redkih priložnosti za odprto komunikacijo z lokalno skupnostjo in zato nebi bilo koristno da to opustimo.

Spremljanje sodnih postopkov
Predstavniki Društva so preko celega leta v stiku s posameznimi tožniki in z odvetniško pisarno zaradi ažurnega spremljanja stanja in tudi zaradi nudenja morebitnih pojasnil, dodatnih dokumentov, ter predvsem zaradi ažurne in korektne informiranosti glede stanja in iskanja dolgoročnih rešitev.

Finančno poročilo za leto 2016: Nadzorni odbor je potrdil finančno poročilo za leto 2016, ki izkazuje prihodke iz naslova članarin za tekoče leto in iz preteklih let in odhodke v glavnem za materialne stroške delovanja društva ( najem prostorov za sestanke, poštne pošiljke, telefonske naročnine ter stroške odvetniških svetovanj ).
Glede na finančno poročilo je bilo ocenjeno, da za sedanje potrebe delovanja Društva članarina tudi nadalje ostaja nespremenjena.

Poročilu o tekočih sodnih postopkih: Podano je bilo pregledno poročilo o stanju sodnih postopkov za različne tožbene zahtevke iz katerih izhaja:

 • Prve tožbe (6) za uveljavitev lastništva parkirnih prostorov iz naslova nakupne pogodbe je potekalo na Občinskem in kasneje Okrajnem sodišču v Puli. V vseh primerih je Okrajno sodišče razsodilo v škodo tožnikom. Na Vrhovno sodišče je vložena ena revizija, in trije zahtevki za presojo Ustavnega sodišča.
 • Zaradi neplačane parkirnine , kjer je tožnik B.Parking tečejo štiri tožbe, ki so bile na Občinskem sodišču razsojene v prid toženim strankam, po pritožbi B.Parkinga pa je Okrajno sodišče v Puli razsodilo v prid tožniku, na podlagi argumentacije, da se predpisi o koncesiji in predpisi o varnosti prometa ne nanašajo na lastnike privatnih zemljišč. V enem primeru je bila vložena revizija na Vrhovnem sodišču, v treh primerih je bil vložen zahtevek za ustavno presojo.
 • Štirje (4) sodni postopki za vračilo kazni zaradi neplačane parkirnine in lisičenja so bili obravnavani na Občinskem sodišču v Puli, eden na OS v Rovinju , eden na Trgovinskem sodišču v Pazinu. Vsi postopki so bili na ravni Občinskega sodišča (I.stopenjsko sodišče) razsojeni v prid tožnikom, vendar se je B.Parking na vse sodbe pritožil. Ti tožbeni zahtevki temeljijo med drugim tudi na odločitvi Ustavnega sodišča RH ( Odluka Ustavnog suda posl.br. U-II-269/2007 od dana 05. svibnja 2009 ) v nekem drugem primeru, ki določa, da lisičenje vozil in zaračunavanje kazni iz tega naslova ni dovoljeno, razen v posebih primerih.
 • Na Trgovskem sodišču v Pazinu je bila obravnavana ena tožba za vračilo plačila iz naslova sklenjenega dogovora. Sodišče je razsodilo v prid tožene stranke, B.Parkinga, v pripravi je pritožba.

Glede na zbrano dokumentacijo in pregled potekajočih sodb UO Društva ocenjuje, da bi bilo za celovito rešitev problema zemljišč, katerih osnovna namembnost je “javna raba” v TN Barbariga treba rešiti osnovni problem, to je sporno lastninjenje zemljišč naselja , kar so prisotni člani potrdili, v primerih, ko so izčrpana vsa pravna sredstva v R Hrvaški pa se obrniti tudi na sodišča Evropske Skupnosti ( Evropsko sodišče za človekove pravice).

Pobude članov: Na Občnem zboru Društva so bile dane pobude za reševanje problematike spreminjanja namembnosti zelenih površin in uveljavljanju pooblastil, ki jih Mestu Vodnjan nalaga Komunalni red, za urejanja problematike odlagališč smeti v ( posebej na ulici Brajda) in izven naselja, o spornosti višine turistične takse , o slabi kakovosti telefonskega signala in zagotovitev internetnega dostopa, o problematiko varovanja naselja, o problematiki požarne varnosti ter posebej o problemu “neodzivnosti” župana mesta Vodnjan na pobude Društva, ki na Hrvaškem nima “uradnega statusa - legitimitete”, saj ni registrirano po hrvaških predpisih.

Načrti delovanja Društva za leto 2017/18: Glede na skromno število aktivnih članov Društva se bodo v letu 2017 aktivnosti iz leta 2016 nadaljevale in bodo omejene na najnujnejše zadeve glede stanja v naselju v skladu s pobudami članov, posredovanje verodostojnih informacij o dogajanju, o aktualnih zadevah in komunikacijo s posameznimi člani, ter na spremljanje sodnih postopkov.

Ob vsem tem so se vsi prisotni strinjali, da je za nadaljnje delovanje Društva pomembno, da se v aktivnosti Društva aktivno vključi več članov ter, da se v Društvo vključijo tudi “novi “lastniki, in se tako spoznajo s problematik naselja.

UO Društva

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/