uporabniki spletna_posta

Pravila društva

Vsebina pravil društva:

I SPLOŠNE DOLOČBE

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

III. ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI

ČLANSTVO V DRUŠTVO

PRAVICE ČLANOV DRUŠTVA

DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

IV. PRENEHANJE ČLANSTVA

V. ORGANIZACIJA IN ORGANI DRUŠTVA

1. ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

2. UPRAVNI ODBOR

3. NADZORNI ODBOR

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA

5. ODBORI in KOMISIJE

VI. DELOVANJE ORGANOV DRUŠTVA

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

VIII. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

IX. PRIZNANJA

X. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

XI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

 

Na podlagi določil Zakona o društvih (Ur. l. RS 60/95 in 89/99) in zaradi vskladitve z novim zakonom ( UL, RS 61/2006) je občni zbor Društva za skladno bivanje Barbariga na svojem drugem rednem zasedanju dne, 10. maja 2007, sprejel naslednje prečiščeno besedilo:

P R A V I L A
DRUŠTVA ZA SKLADNO BIVANJE V NASELJU BARBARIGA

Read More


I SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Društvo za skladno bivanje v naselju Barbariga (v nadaljnem besedilu»društvo«) je organizirano kot samostojno, prostovoljno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb (lastniki stanovanj, ožji svojci, pooblaščenci in drugi), ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov,  opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom o društvih.

 

2. člen

Društvo deluje na ustavnih in zakonitih načelih Zakona o društvih Republike Slovenije in Republike Hrvaške s ciljem, da usklajuje interese in ureja potrebe svojih članov v turistično stanovanjskem naselju Barbariga, ki se nanašajo na urejanje bivalnih in lastninskih pogojev.

 

3. člen

Društvo omogoča organizirano delovanje članov v prostoru pretežnega bivanja tako, da se zavzemajo za ustrezne rešitve in vključujejo v aktivnosti , ki zagotavljajo področje urejenega, varnega, sproščenega, zdravega in kulturnega bivanja.

 

4 člen.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in nosilec vseh pravic do tretjih oseb.

 

5. člen

Ime društva je: Društvo za skladno bivanje Barbariga (v nadaljnjem besedilu »Društvo«)

Sedež društva je v Ljubljani, p. 1231 Črnuče, Ulica v Kokovšek 58.

Žig društva je pravokotne oblike z imenom društva.

Žig je obrobljen s črto.

Levo, pisano navzgor je napis: Društvo

Zgoraj, pisano vodoravno je napis: Barbariga

Desno, pisano navzgor je napis: Ljubljana

Spodaj je napis: Društvo za skladno bivanje Barbariga

V sredini je simbolizirana oljka.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

 

6. člen

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi.

 

7. člen

Društvo zastopa in predstavlja predsednik.

Predsednika nadomeščajo podpredsedniki društva na osnovi izdanega pooblastila.

Tajnik društva opravlja tekočo korespodenco članstva, vse tekoče administrativne posle in skrbi za izvajanje nalog danih s strani predsednika in s sklepi upravnega odbora.

Blagajnik izvaja vsa blagajniška opravila in knjigovodske-računovodske poslovanje v skladu s temi pravili in Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju društva.

Upravni odbor lahko pooblasti za podpisovanje društva tudi druge člane upravnega odbora

kadar za to obstajajo objektivni razlogi.

 

8. člen

Društvo lahko organizira odbore in komisije, ki delujejo na posameznih območjih Republike. Slovenije in Republike Hrvaške.

 

9. člen

Delovanje društva temelji na načelu javnosti.

Društvo obvešča članstvo in javnost o rezultatih svojega dela v sredstvih javnega obveščanja in v lastnih obvestilih.

Seje organov društva so javne. Nanje so lahko vabljeni tudi novinarji in druge osebe, če ni s sklepom določeno drugače.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

 

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

10. člen

Namen in cilji društva:

Cilji in naloge Društva se nanašajo na urejanje stanja in razvoja turistično-stanovanjskega naselja Barbariga in so:

- zastopa interese svojih članov in se zavzema za pravilne oz. boljše rešitve problemov bivanja in varstvu okolja in regije,

- predlaga ukrepe in sodeluje s pristojnimi institucijami občine in drugimi zainteresiranimi

družbenimi dejavniki v zvezi z reševanjem problemov naravnega in bivalnega okolja, ki

služi za bivanje, počitek in rekreacijo,

- prizadeva si za smotrno urejanje in izrabo bivalnega okolja,

- varuje naravno in kulturno dediščino bivalnega okolja.

Zaradi uresničevanja svojih ciljev izvaja naslednje naloge:

- povezuje članstvo zaradi skupnega nastopanja pri širjenju in poglabljanju pravilnega odnosa do zdravega in urejenega življenjskega okolja,

- sodeluje pri družbenem planiranju z vidika izrabe prostora in varstva okolja, predvsem v naselju Barbariga in njene neposredne okolice,

- sodeluje v javnih razpravah ter spremlja izvajanje predpisov na področju urejanja in varstva okolja v Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški,

- povezuje se z gospodarskimi in pravno-upravnimi subjekti v stanovanjskem naselju Barbariga in njeni okolici z namenom vzklajenega koncipiranja in razvoja naselja kot celote,

- organizira posvete in sestanke s ciljem informiranja in skupnega reševanja problemov, ki so vezani na življenske in bivalne pogoje članov.

- prireja strokovne ekskurzije in predavanja za svoje člane,

- organizira družabna srečanja in druge športno rekreacijske dejavnosti.

 

III. ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI

ČLANSTVO V DRUŠTVO:

11. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki so lastniki stanovanj, ožji sorodniki, pooblaščenci lastnikov in drugi, ki začasno ali stalno prebivajo v naselju Barbariga ter hočejo aktivno delovati pri izvajanju nalog društva. Pravne osebe v Društvo zastopajo pooblaščenci v skladu z novim Zakonom o društvih.

Društvo ima redne in častne člane. Redni član lahko postane vsak, če izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero se obveže, da bo izpolnjeval članske obveznosti, ki jih določajo ta pravila.

Upravni odbor društva o sprejemanju rednih članov presoja ali posameznik izpolnjuje s pravili določene pogoje, da lahko postane član društva ali ne. Posameznika se lahko zavrne le, če teh pogojev ne izpolnjuje.

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem bistveno pripomogla k razvoju društva oz. dejavnosti, s katero se društvo ukvarja. Če častni član ni član društva, nima pravice voliti in biti izvoljen v organe društva in nima pravice odločati.

O imenovanju častnih članov društva odloča zbor članov društva na predlog upravnega odbora.

Pod enakimi pogoji in na predlog več članov društva lahko postanejo člani društva tudi tuji državljani, ki imajo dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški in če pravila društva tega izrecno ne prepovedujejo.

O vseh vrstah članstva se vodijo poimenski seznami z osebnimi podatki članov.

 

12. člen

PRAVICE ČLANOV DRUŠTVA:

a) da volijo in so voljeni v organe društva,

b) da sodelujejo v dejavnostih, ki jih organizira in izvaja društvo za svoje člane ter

dajejo predloge in pobude organom društva za delo in izpolnjevanje nalog,

c) da so deležni ugodnosti, ki jih daje društvo svojim članom.

d) da imajo vpogled v delo organov Društva,

e) da odločajo osvojem vstopu in izstopu iz Društva,

f) da dajejo UO predloge za spremembe in dopolnitve pravil in ostalih aktov Društva.

 

DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA:

a) da volijo v organe Društva,

b) da izpolnjujejo svoje obveznosti do društva ter izvajajo sklepe njegovih organov v skladu s programom dela in temi Pravili,

c) da redno plačujejo članarino in druge obveznosti, katere so vezane na sklepe zbora članov Društva,

d) da izvajajo in spoštujejo pravila društva in druge veljavne akte Društva,

e) da sodelujejo pri izpolnjevanju nalog društva,

f) da varujejo ugled članov Društva,

g) da z osebnim prizadevanjem, znanjem, izkušnjami in vzorom pomagajo pri realizaciji sprejetega programa Društvah

 

13. člen

Člani društva so osebno odgovorni, da svoje delo opravljajo v skladu s temi pravili in programom dela društva.

 

IV. PRENEHANJE ČLANSTVA

14. člen

Članstvo v društvo preneha:

a) s prostovoljnim izstopom iz društva na osnovi pismene izstopne izjave, ki jo član naslovi na upravni odbor,

b) s črtanjem iz evidence zaradi neplačane članarine po sklepu upravnega odbora,

c) ob smrti člana,

d) z izključitvijo.

Člana, ki je kršil pravila ali sklepe društva, izključi na predlog upravnega odbora zbor članov, ko disciplinska komisija izreče sklep o izključitvi.

S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse obstoječe funkcije člana v organih društva.

 

V. ORGANIZACIJA IN ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

1. zbor članov društva,

2. upravni odbor,

3. predsednik društva

4. podpredsedniki društva

5. tajnik društva,

6. nadzorni odbor,

7. disciplinska komisija,

8. odbori in komisije, ki jih imenuje in razrešuje upravni odbor

Predsednik društva, podpredsedniki društva, tajnik društva, blagajnik društva, člani upravnega odbora, nadzornega, disciplinske komisije se volijo vsaka štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Organi društva so za svoje delo odgovorni zboru članov društva.

 

16. člen

Predsednik društva in drugi funkcionarji so odgovorni za pravilno materialno in finančno poslovanje ter zakonitost dela društva.

 

1. ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

17. člen

Zbor članov je najvišji organ društva je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.

Zbor članov društva prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Vabilo na zbor članov društva morajo člani dobiti v pisni obliki z dnevnim redom, ki bo obravnavan na zboru, z navedbo kraja, datuma in časa, vsaj sedem dni pred sklicem.

Delo zbora je javno. Zbora članov se lahko udeležijo, poleg članov društva, tudi nečlani, ki želijo biti neposredno seznanjeni z delovanjem društva, vendar nimajo pravice odločanja.

Zbor članov je sklepčen, če je ob napovedanem času prisotna najmanj polovica članov.

Pol ure po napovedanem času je sklepčen, če je prisotnih vsaj 35 članov.

Volitve v organe so praviloma tajne, razen če navzoči na zboru pred volitvami z javnim glasovanjem večine ne odločijo drugače.

Mandatna doba vseh izvoljenih organov je 4 leti. Mandat v organih društva ni omejen.

 

18. člen

Zbor članov se sestaja po potrebi, vendar vsaj enkrat v tekočem letu. Zbor članov je sklepčen, če je navzoča večina vseh članov.

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno, razen če se za določena vprašanja ne odloči drugače.

Za veljavnost sklepov o sprejemanju ali spremembi pravil, prenehanju delovanja društva ali izvolitev organov je potrebna navadna večina navzočih članov.

Sklepi, ki jih sprejme zbor članov so obvezni za vse člane in organe društva.

 

19. člen

Zbori članov so redni ali izredni.

Redni zbor članov sklicuje predsednik društva enkrat letno do konca februarja, na podlagi sklepa upravnega odbora.

Izredni zbor članov skliče upravni odbor po potrebi, na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo najmanj polovice članov. V primeru, da upravni odbor ne skliče izrednega zbora članov v 30 dneh po vloženi zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je zahteval njegov sklic. Sklicatelj mora predložiti dnevni red zbora članov z vsemi ustreznimi materiali.

Na izrednem zboru članov se obravnava le zadeva, zaradi katere je zbor sklican.

 

20. člen

Pristojnosti rednega zbora članov so naslednje:

a) sklepa o dnevnem redu zbora članov,

b) sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge akte društva,

c) sprejema letni program dela in smernice za delo društva,

d) sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun društva,

e) sklepa o finančnem poslovanju društva,

f) v volilnem letu voli in razrešuje predsednika, podpredsednike,tajnika in blagajnika, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,

g) odloča o višini in načinu poravnavanja članarine,

h) sprejema druge splošne akte,

i) razpravlja in sklepa o delu organov društva,

j) odloča o ustanavljanju organizacijske enote društva v Republiki Hrvatski,

k) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

l) odloča o predlogih in pritožbah članov,

m) odloča o izstopu ali izključitvi članov iz društva,

n) sklepa o prenehanju delovanja društva,

o) odloča o podelitvi priznanj, odlikovanj in nagrad posameznikom na vseh nivojih,

p) sklepa o drugih zadevah po teh pravilih,

q) imenuje častne in zaslužne člane društva in sklepa o podelitvi drugih priznanj,

r) .na zahtevo članov ali organov društva odloča o drugih pomembnih vprašanjih.

Zbor članov sklicuje upravni odbor s pismenim vabilom najmanj sedem dni pred dnevom zasedanja zbora članov.

 

2. UPRAVNI ODBOR

21. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov društva.

Upravni odbor se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo podpredsednike, tajnika in blagajnika.

Upravni odbor ima od (pet) 5 do (trinajst) 13 članov, ki jih voli zbor članov društva.

Predsednik društva je hkrati po svoji funkciji predsednik upravnega odbora.

Upravni odbor ima seje po potrebi, najmanj pa vsako četrtletje. Seje sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora. Če je ta odsoten, vodi sejo eden od podpredsednikov.

Upravni odbor vodi delo društva in je odgovoren zboru članov društva za izvajanje smernic in organizacijo dela.

 

22. člen

Naloge upravnega odbora so:

a) sklicuje zbor članov in izvaja sprejete sklepe in naloge zbora,

b) sprejema sklepe o reševanju posameznih nalog društva in njihovem vrstnem redu, daje naloge članom in pododborom,

c) sprejema akte o svojem poslovanju, izdeluje poslovnike za delo odborov in usmerja administracijo društva,

d) sestavlja predračun dohodkov in izdatkov, zlasti o financiranju postavljenih nalog in pridobivanju sredstev,

e) skrbi za tekoče vodenje evidenc o članih, premoženju in arhivu društva,

f) poroča zboru članov društva o svojem delu,

g) sodeluje z ustanovami in podjetji, predvsem z namenom pridobivanja prispevkov in daril za delovanje društva,

h) sklepa o opravljenem delu in pregleduje izvrševanje nalog ter določa nove naloge,

i) po potrebi imenuje sekcije po področjih:

- vprašanja urejanja naselja,

- gospodarska in urbanistična vprašanja,

- finančna vprašanja,

- pravna vprašanja in informiranje javnosti,

- druga področja delovanja društva v stanovanjskem naselju Barbariga,

j) nadzoruje delo pododborov , komisij in sekcij,

k) pripravlja predloge o podelitvi priznanj, odlikovanj in nagrad posameznikom na vseh nivojih

l) sklepa o sklicu zbora članov društva in njegovi organizaciji,

m) opravlja in ureja tudi vse ostale zadeve, ki smiselno sodijo v njegovo pristojnost.

 

23. člen

Upravni odbor lahko med svojo mandatno dobo kooptira nove člane do 1/3 (ene tretjine) članov, če člani, ki jih je izvolil zbor članov društva, svojih funkcij ne morejo več opravljati.

O kooptiranih članih upravnega odbora sklepa dokončno zbor članov društva na svoji prvi seji.

 

24. člen

Upravni odbor obravnava in rešuje zadeve na sejah. Seje so sklepčne, če je navzoča več kot polovica članov upravnega odbora. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga podpišeta

predsednik upravnega odbora in zapisnikar. Zapisnik se prebere in potrdi na prvi naslednji seji.

Upravni odbor lahko sprejme sklepe, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov. Sklep velja, če zanj glasuje večina navzočih članov.

 

3. NADZORNI ODBOR

25. člen

Nadzorni odbor ima tri (tri) člane, ki jih izvoli zbor članov društva. Konstituira se, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Naloga nadzornega odbora je spremljati delovanje vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov ter nadzirati finančno in materialno poslovanje društva.

O ugotovljenih nepravilnostih mora takoj poročati upravnemu odboru, ki jih je dolžan odpraviti in poročati občnemu zboru.

Nadzorni odbor poroča o svojem delu upravnemu odboru in zboru članov društva, kateremu odgovarja za svoje delo.

Sklep nadzornega odbora je veljaven, če so navzoči vsi trije člani in če zanj glasujeta vsaj dva člana.

Predsednik nadzornega odbora je vedno vabljen na seje upravnega odbora tako, da je v celoti seznanjen s tekočim dogajanjem v društvu, vendar nima pravice glasovanja.

 

26. člen

Nadzorni odbor je dolžan vsaj enkrat letno pregledati blagajniško-finančno poslovanje in

materialno stanje, inventurno knjigo ter o ugotovitvah poročati na vsakoletnem zboru članov društva.

 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA

27. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov društva. Predsednika komisije izvolijo člani komisije izmed sebe.

Naloga disciplinske komisije je, da na prvi stopnji ugotavlja in odloča o kršitvah pravil, sklepov upravnega odbora ali zbora članov s strani posameznikov ali skupin.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka kazni po posebnem pravilniku. Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna zboru članov društva.

Sklep disciplinske komisije je veljaven, če zanj glasujeta najmanj dva izmed treh članov.

 

5. ODBORI in KOMISIJE

28. člen

Društvo ima lahko zaradi lažjega in boljšega dela odbore in komisije, ki se organizirajo in delujejo po območjih R. Slovenije in R. Hrvatske.

Odbori se imenujejo za naslednja področjih dela:

● odbor za urbanizem in varstvo okolja,

● odbor za lokalne gospodarske javne službe in promet,

● odbor za družbene dejavnosti (kultura, šport in rekreacija. Informiranje,sociala itd.)

Odbore in komisije imenuje in razrešuje upravni odbor društva, ki jim določa tudi naloge.

Odbore in komisije vodi predsednik, ki ga imenuje upravni odbor ob imenovanju.

 

29. člen

Predsednik odbora ali komisije skrbi za pravočasno in pravilno obveščanje članov na določenem območju, sporoča upravnemu odboru interese članov in opravlja druge naloge po sklepu upravnega odbora.

 

VI. DELOVANJE ORGANOV DRUŠTVA

30. člen

Celotno delo upravnega odbora in ostalih organov ter članov društva je prostovoljno. V določenih primerih lahko upravni odbor članom društva, ki se v društvu posebej angažirajo in imajo posebne zasluge za delovanje društva, izplačuje nagrade. Oblika in višina nagrade je določena s posebnim pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju društva, katerega sprejme zbor članov društva.

 

31. člen

Za potovanja članov društva, ki se opravljajo na zahtevo društva, se priznavajo potni stroški v

višini, določeni s splošnimi kriteriji o nadomestilih potnih stroškov v Republiki Sloveniji.

Za vsa potovanja članov, ki se opravljajo na zahtevo društva, mora biti vnaprej izdan potni nalog, ki ga podpiše predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Za predsednika društva podpiše potni nalog eden od podpredsednikov.

 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

32. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Zaključni račun obravnavajo in sprejmejo vsako leto člani društva na svojem rednem zboru članov.

 

33. člen

Upravni odbor vodi finančno in materialno poslovanje po pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga sprejme zbor članov društva in, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Materialne in finančne listine podpisujejo predsednik društva, pooblaščeni podpredsednik oz. drugi član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor.

Odredbo dajalec je predsednik društva oz. član upravnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.

Materialno in finančno poslovanje nadzoruje nadzorni organ, ki je dolžan vsaj enkrat letno pregledati premoženje in inventurno knjigo ter opraviti inventuro.

 

X. PREMOŽENJE DRUŠTVA

34. člen

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje v obliki predmetov, pravic in denarja, ki so kot last društva vpisane v inventurno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora,

nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.

Društvo pridobiva sredstva iz naslova:

a) članarine,

b) dotacij in prispevkov,

c) dohodka iz naslova materialnih pravic,

d) iz javnih sredstev,

e) iz drugih virov.

 

35. člen

Materialna in osnovna sredstva, nabavljena ali pridobljena na kakršenkoli način, so last društva in tako neodtujljiva.

S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

Sredstva društva se vodijo na poslovnem računu pri banki, ki jo določi upravni odbor društva.

 

36. člen

Društvo ima poslovni račun pri Novi ljubljanski banki.

 

VIII. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

37. člen

Zaradi večje učinkovitosti delovanja društva je organizirano ožje vodstvo društva, ki ga

sestavljajo :

● predsednik društva,

● podpredsedniki,

● predsedniki odborov,

● tajnik društva,

● blagajnik oz. knjigovodja.

 

38. člen

Administrativna dela in vso korespondenco društva opravlja tajnik, ki vodi tudi celoten arhiv društva.

 

IX. PRIZNANJA

39. člen

Društvo podeljuje pohvale in priznanja svojim članom, drugim osebam, društvom, organom, organizacijam in skupnostim, praviloma ob jubilejih, obletnicah za izredno aktivno delo in uspehe pri uveljavljanju in razvoju društva.

Vrsto priznanj in kriterije za njihovo podeljevanje določi zbor članov društva s posebnim pravilnikom.

 

40. člen

Priznanja dodeljuje zbor članov društva na predlog upravnega odbora.

 

41. člen

Zbor članov društva lahko naslov častnega člana društva podeli nečlanu, ki je z izredno pomembnim delom in ustvarjalnostjo prispeval k napredku in ugledu društva.

 

X. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

42. člen

Društvo preneha delovati:

- po sklepu zbora članov društva, če tako sklene 2/3 (dve tretjini) navzočih članov,

- po samem zakonu,

- če se število članov zmanjša pod deset.

V primeru, da društvo preneha z delom, je pravni naslednik sorodno društvo.

 

43. člen

V primeru prenehanja delovanja društva, se arhiv društva odda v varstvo pristojni ustanovi na področju njegovega delovanja oz. splošnemu arhivu občine, v kateri je bilo društvo registrirano.

 

44. člen

Predsednik društva je dolžan v 30 dneh obvestiti o sklepu zbora članov o prenehanju delovanja društva pristojni organ, pri katerem je bilo društvo registrirano.

S tem sklepom zbora je podano dejstvo o dokončnem izbrisu društva iz registra društev.

 

XI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

45. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občnem zboru članov, ki je bil dne,

19. oktobra 2004 v Ljubljani in z registracijo tega akta in zastopnika društva pri pristojni

upravni enoti v Republiki Sloveniji.

S sprejemom teh pravil prenehajo veljati pravila Društva za skladno bivanje Barbariga, ki so bila registrirana pod št.0016/4-S-024/39-90 dne 19.12.1990 pri MSNZ mesta Ljubljana.

 

46. člen

Spremembe in dopolnitve teh pravil sprejema zbor članov društva.

 

 

V Ljubljani, 10. maja 2007

Predsednik

Viktor Korošec

Он видел, что здесь одни "автокредит где брать"мужчины.

Я что-то смутно вспоминаю, но мне казалось, что я это видел во сне.

Проверить свои сомнения для Луизы Пойндекстер, дочери гордого плантатора, было очень трудно, но другого выхода не оставалось.

Но тогда вам незачем его видеть.

Я воздерживаюсь "Программу склад скачать"от комментариев, заявил американский генерал под одобрительные аплодисменты своих коллег.

Что же, Кассий, надо отдать тебе справедливость, ты говорил достаточно ясно.

Договорились, кивнул Чиун и схватил протянутый ему пропуск.

Ничто не омрачало восторга "Скачать каста влади"этой дивной минуты, кроме горьких "Скачать видео кодеки для андроида"угрызений совести.

Мы осуждаем несчастных, которые продаются за золото; насколько "Программы для чистки реестра скачать"же омерзительнее нам те, кого можно купить за свинину в тесте.

Пока она говорила с присущим ей спокойствием, я подошел с телефоном к окну.

Теперь чернохвостые олени "Скачать сервер террарии"как собаки бежали за его лодкой.

Гар сжал зубы, чтобы защититься от боли, затем постарался очистить свой мозг, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

Когда он посмотрел на алтарь и "потребительский кредит петербург"пошел вперед, "Скачать альбомы пятилетки"она опустила глаза.

Тогда, конечно, я никогда бы не узнал, что происходит сейчас и что произошло раньше.

А недостающие знания я восполнял аккуратностью.

Мерлин, сказала она, честно говоря, я "Скачать бесплатно драйвера на принтер samsung ml 2015"испугана всем тем, что я узнала.

Еще меньше времени занимал полет на одном из скутеров.

Случай Вирджинии фигурировал во всех отчетах как пример успеха, поскольку она "Красной дерево скачать"сама зарабатывала себе на жизнь в Вирту и платила за лечение.

К твоим услугам, ответил я и сжал рукоять триспа, выпуская тонкие "взять кредит хоум кредит"пульсирующие лучи из трех его клинков, тонких, как волос.

Зеленая дверь возникает за спиной Фрамина.

Небо наполовину покрылось тучами, но солнце захватило другую половину, и день еще стоял ясный.

Вы сказали, что уже можно было нащупать сознание.

Она не могла расслышать меня в этом грохоте, но сама догадалась.

Руководитель службы уже хотел было обругать принимающих решения пустоголовых политиков, но вдруг осознал, "Антивирус на комп скачать"что это совершенно лишено смысла.

Вы услышите какую-то тарабарщину из скверной латыни, которую он бормочет во время этого представления.

Ведь нанесенное оскорбление было специально рассчитано на то, чтобы американский народ вынудил их пойти на ответные меры.

Пока мне нужно только ее обещание твердое и определенное, чтобы не оставалось никаких сомнений.

Собственно говоря, любое живое существо может достигнуть такого могущества, если сумеет должным образом сконцентрироваться, сказал Швайд.

Доверчивая девушка слишком поздно узнала, что мужчины "скачать программу для вставки музыки в видео"способны на предательство.

В конце концов его стошнило от омерзения, и он час по крайней мере "книга скачать джава"проветривал и высушивал свою опоганенную одежду.

Он попытался "скачать мелодию для звонка на мобильный"взять себя "скачать heroes of might and magic wog скачать"в руки.

Странный человек этот мустангер мистер Морис Джеральд!

Я представил, как сильная нога Воана вжимает в "михаил шолохов судьба человека краткое содержание"пол педаль газа.

Двери были закрыты, свет погашен.

Скоро обнаруживается, что двое, те, "Синяя Борода"кто первыми пустились в погоню, еще не вернулись.

Так "Сто великих тайн мира"и делилась Россия на пуганых и непуганых демократов, но "Юный капитан"деление это не мешало "Учебник по устройству легкового автомобиля"ни демократии, ни гебе.

Синтезированному Городу угрожала бы "Первый еретик"неминуемая инфляция, если бы не было найдено нечто более "Вещая Русь. Языческий заговор и арийский обряд"совершенное, чем желтый металл.

Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, "Лилия и лев"то мы должны начертить "Стражи белых ночей. Петербургская сказка для любознательных"такую прямую, которая образует с первой прямой угол.

Только обязательно дайте мне "Опасные связи"знать, когда он придет.

Эй, подождите,-голос "Стервами не рождаются!"Сверкающего Ножа сделался тише, но трудно было бы ошибиться в его тоне.

Тамплиеры "Учетная политика предприятия"зашлись от "Учетная политика предприятия ЗАО 'Юбилейное'"смеха, и ни в "Учетная политика предприятия ОАО 'Сибирь'"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/uchetnaya_politika_predpriyatiya.html" title="Учетная политика предприятия">Учетная политика предприятия"title="Учетная политика предприятия">Учетная политика предприятия"одном "Учетная политика предприятия 'ТелеСОТА'"из них не было "Учетная политика предприятия ООО 'Уралвторресурс'"признаков "Учетная политика предприятия"сумасшествия.

Вот "Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия"что должен был бы рекомендовать в такой ситуации "Учетная политика предприятия и порядок её формирования"стихотворец Шелли.

По-моему, это просто новая мода толковать о добре и зле.

Удивились, не то слово, с чувством произнесла миссис Моллой.

Знал, что изменился, значительно изменился за прошедшие годы.

Посетители быстро уставали, и, как правило, ни у кого не возникало желание прогуляться к виднеющимся на горизонте горам или уходить далеко от посадочной площадки.

Тут они прыгнули назад в "бесплатные игры тотали спайс"укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто "скачать без регистрации книгу"бы не наложил в штаны.

Мы "картинки на телефон мультяшки"недолго оставались в неведении.

Добрался, несмотря "скачать серебро песню"на мое присутствие.

Мы перед вами в долгу и "бабуля на островах скачать игру"никогда не забудем, что вы для нас сделали.

Ходил "музыка скачать сборники русский"я за ним три дня, наконец не выдержал и прямо спросил "бесплатный антивирус для пк скачать"хозяйку, которая ходила с ним на прогулку, что, собственно, "скачать сервер рп для самп"этот шпиц жрет.

Я ведь вместе с Барни слушал передачу, в "Будильник на компьютер скачать торрент"которой Робертс излагал свои мысли, что ветераны еще "бесплатная испанская музыка скачать"могут быть в чем-то полезны.

Они допили пиво и Джек расплатился.

Смейдж поднял руки, и "скачать учебник религиоведение" их парализовало.

Во время парения я могу скользить и прослеживать тепловые "игра от рассвета до заката скачать" потоки.

Но что наводило полный ужас на "книга интервью с вампиром скачать" этого офицера-ракетчика, который командовал конвоем "скачать нойзе" из восьмидесяти семи машин, так это сами ракеты.

Вы правы, сэр, но для этого фильма нам нужны автоматы "скачать чит для пб бесплатна" Калашникова китайского производства.

А во-вторых, Белион, насколько "скачать песни отрывки из песни" мне известно, не принадлежал к числу двадцати семи ныне живущих пейанских "скачать торрент игра противостояние" богов, поскольку никто не носил его Имя.

Как только "КН Время" обнаруживалось слабое место, Римо ребром ладони перерубал "Хроники странного королевства Вторжение" корень.

Но, парировала доктор О'Доннел, весь мир напуган тем, что что-то может случиться с "Деловая игра Практикум" озоновым слоем.

Действительно, как "А что у вас? Стихи" я не раз уже замечал в других произведениях, "Черниговка" объяснение явлений и событий сверхъестественного характера вполне реальными причинами часто оказывается почти "Самый важный год в жизни женщины" столь же неправдоподобным, как самая фантастическая "На льду." история.

Но героев войны было хоть пруд пруди.

Но скоро техники стали "Артуа Золото вайхов" приходить и рассказывать разные истории.

Король совершенно уверовал "Включаем компьютер в первый раз" в то, что со временем получать золото из свинца будет "Ибица" дешевле, чем добывать само золото.

Он доставил золото на "скачать армянский дудук" биржу, где, с трудом сдерживая гнев, с "курсовая титульный лист оформление" грохотом стал "Даосские секреты женской сексуальности" выкладывать слитки на стол.

По всей степи, "Скачать alcohol 120 ключ" словно трещины, протянулись черные колеи, глубоко вспахавшие мерзлую почву.

Он "скачать бланк табеля учета рабочего времени т 13" ничуть не удивился, когда оказалось, "нотр дам де пари доклад" что лайнер авиакомпании Вест-Эйр, на котором ему "Мои дорожные машины" предстояло лететь, оказался "скачать детскую библию" маленьким двухмоторным самолетиком, с необычайно тесным "мяукание кота скачать" салоном на шестнадцать человек и без "Универсальное мульт. пособие по математике к учебнику С.И. Моро "Математика. 3 класс" (CDpc) ФГОС" стюардессы.

Джинни, усмехнулась, махнула рукой.

Эти слова разрывают сердце старого человека.

Движения тела, разложенные по кадрам, были проанализированы.

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/