uporabniki spletna_posta

Problematika parkiranja Problematika parkiranja

Protestno pismo Glasu Istre

Društvo Barbariga je v imenu svojih članov na uredništvo Glasa Istre naslovilo protestno pismo zaradi zavajujočega članka objavljenega 5.julija z naslovom” Sud presudio-parkiranje u Barbarigi legalno”.

Članek je pisan enostransko in s svojim naslovom zavaja bralce. Res je, da je ena od številnih tožb končno doživela epilog na drugostopenskem sodišču, vendar je bila na sodbo vložena pritožba na Vrhovno sodišče, saj je sodba sporna iz več vidikov, na sodbo II.stopnje pa čaka še najmanj 19 tožb.

Torej legalnost zaračunavanja parkirnine je še daleč od tega, da bi jo lahko kdor koli razglasili za legalno! Zato ne nasedajte “rumenim” naslovom!

V potrditev tej trditvi vam v prilogi pošiljamo tudi odgovore župana g.Vitasoviča in MUP na pisni vprašanji, ki jih je v imenu Društva nanje naslovil odvetnik Društva.

Ob prejetih pisnih pojasnilih o nezakonitosti zaračunavanja parkirnine v Barbarigi se seveda ponovno postavlja vprašanje, zakaj pristojne službe lokalne skupnosti in države ne ukrepajo in dovolijo, da posamezniki, preko firme B.parking služijo velik denar na račun "premožnih"slovenskih državljanov !

V mestu Vodnjan je cena letne karte za parkiranje 120 kun, v Barbarigi je to cena za en dan!

S tem vprašanjem se bomo v naslednjih dneh pisno obrnili na Mesto Vodnjan in MUP.

Priloga: odgovor g.Vtasoviča in MUP

Priloge:

Obvestilo o sodbi II. stopenjskega sodišča

V teh dneh nas je član Društva, ki je v letu 2015 vložil tožbo zaradi, proti njemu vložene izvršbe neplačane parkirnine obvestil, da je prejel sodbo II.stopenjskega sodišča v Puli.

II.stopenjsko sodišče je v sodbi, izključno na podlagi Zakona o lastništvu, v popolnem nasprotju s sodbo I.stopenjskega sodišča (nanjo se je B.Parking pritožil) presodilo v korist B.Parkinga.
Sodišče je v tem primeru postavilo “lastninsko pravico” posamezne pravne osebe nad pravico:

 • lastnikov apartmajev do skupne rabe zemljišč, ki izhaja iz pogodb o nakupu in prostorskih aktov Mesta Vodnjan,
 • lokalne skupnosti do urejanja prostora in storitev javnega pomena (nadzor parkiranja),
 • lokalne skupnosti do urejanja naselij v skladu s predpisi Mesta Vodnjan (Odredba o Komunalnom redu),

zato bo Društvo svoja prizadevanja za pravično rešitev v skupno korist nadaljevalo. Vsa pravna sredstva še niso izčrpana (Vrhovno sodišče, Ustavno sodišče), prav tako je treba počakati tudi na odločitve II.stopenjskega sodišča v preostalih sodbah. Torej zadeva še ni dokončna!

Vsi tisti, ki prizadevanja Društva Barbariga podpirate še naprej pokažite to z mirnim protestom do dogajanj v naselju in še naprej parkirajte na sicer nekoliko oddaljenih mestih, označenih kot “PROSTO PARKIRANJE” ali na zemljiščih v lasti Mesta Vodnjan (vzdolž javnih cest, kjer ne motite prometa, na območju deponije peska, ob cesti v Betigo….)
Tisti, ki še naprej iz lastnih, sebičnih razlogov nadaljujete z nakupi parkirnih mest ali celo zelenic na račun sosedov in vseh ostalih prebivalcev TN Barbariga, zavestno povzročate v naselju “kaos” in ustvarjate neželjene konfliktne situacije.
NASELJE JE BILO NAČRTOVANO IN IZGRAJENO KOT TURISTIČNO NASELJE S SKUPNO JAVNO INFRASTRUKTURO (prometne površine, parkirišča, zelenice …..) S FINANČNIMI SREDSTVI VSEH PRVIH LASTNIKOV. TAKO NAJ TUDI OSTANE, TUDI ZA VSE NADALNJE LASTNIKE (glej priponko) !

Priloge:

 

P.S.: Besedilo sodbe bomo objavili, če bomo pridobili soglasje za objavo.

Obvestilo o parkiranju v Barbarigi 05 2016

Društvo za skladno bivanje Barbariga si tudi v letu 2016 prizadeva za povrnitev režima prostega parkiranja v TN Barbariga na podlagi dosedaj izrečenih sodb in na podlagi vseh ostalih izjav in stališč lokalne skupnosti in pristojnih institucij iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, da je zaračunavanje parkirnin in lisičenje osebnih vozil s strani B.Parkinga NEZAKONITO. Kot etično sporno je v preteklem letu tudi Odvetniška zbornica Slovenije ocenila ravnanje slovenskih odvetnikov, ki po informacijah, ki jih ima Društvo ne sodelujejo več s B.Parkingom in ne pridobivajo več naših osebnih podatkov in ne pošiljajo spornih opominov.Zato ponovno pozivamo svoje člane in tudi druge lastnike turističnih apartmajev v TN Barbariga, da ne nasedajo zavajujočim in lažnim informacijam, ki jih B.Parking preko svoje mreže somišljenikov širi z namenom nezakonitega „lupljenja“ denarja od lahkovernih tujcev, še posebej slovenskih državljanov. Društvo zato ponovno poziva člane in druge lastnike turističnih apartmajev, da tudi s svojim ravnanjem podpirajo prizadevanje Društva in:

 • NE KUPUJEJO POSAMEZNIH PARKIRIŠČ ali celo ZELENIC, KI SO NE GLEDE NA LASTNIŠTVO, POVRŠINE V JAVNI RABI,
 • NE PLAČUJEJO PARKIRNINE, SAJ JE ZARAČUNAVANJE PARKIRNINE NEZAKONITO,
 • NE PODPISUJEJO „POGODB O NAJEMU PARKIRNEGA MESTA“, SAJ JE TUDI TO ENA OD OBLIK NEZAKONITEGA ZARAČUNAVANJA PARKIRNINE.

Sodišče v Puli je v sodbah razsodilo, da mora B. Parking tožnikom vrniti NEZAKONITO zaračunane stroške parkirnine in lisičenja iz naslednjih, znanih razlogov:

 • B.Parking nima pridobljene koncesije za opravljanje dejavnosti nadzora parkiranja na zemljiščih TN Barbariga, niti dovoljenja lokalne skupnosti za postavitev kioska za ta namen,
 • B.Parking nima soglasja Ministrstva za notranje zadeve za izvajanje nadzora parkiranja,
 • B.Parking nima veljavne zakupne pravice za zemljišča na območju TN Barbariga , ker G.U.Barbariga, kot solastnik zemljišč ni pridobil soglasja vseh ostalih solastnikov, ter da,
 • B.Parking z izvajanjem nadzora parkiranja in zaračunavanja krši tudi ustavno pravico „dostopa do javnih storitev za vse pod enakimi pogoji“, ki velja za eno od osnovnih pravic državljanov v državah Evropske skupnosti in da,
 • B.Parking z blokiranjem vozil krši pravice fizičnih in pravnih oseb do mirnega uživanja privatne lastnine.

Kljub sodbam sodišča in v sodbah navedenih pravnih dejstev pristojne institucije R Hrvaške še NE ukrepajo USTREZNO, vendar v nedogled to ne bo šlo! Do takrat pa ne dovolimo, da nas grabežljivi posamezniki z ustrahovanjem in širjenjem neresnic ponižujejo in goljufajo na vsakem koraku.
Odločitev je sicer vaša, vendar je čas, da tudi na počitnicah “VKLOPITE RAZUM in POGUM!

P.S: Podrobnejše informacije o sodbah dobite na spletni strani Društva (www.drustvobarbariga.net)
Pravne utemeljitve:

 1. 5.člen, prvi odstavek, tč. 6 Zakona o varnosti prometa na cestah, ZSPC (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13): skupnosti lokalne in regionalne uprave v skladu z določbami tega zakona in s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve urejajo promet na svojem območju tako, da določajo parkirne površine in način parkiranja, prepovedi parkiranja in mesta omejenega parkiranja,
 2. 5.člen, 11.odstavek ZSPC določa: “Nadzor parkiranja vozil na območjih na katerih je parkiranje časovno omejeno opravljajo pravne osebe, ki jih določi lokalna skupnost”,
 3. Odlok o opravljanju komunalne službe ( (Sl. Novine Grada Vodnjana 7/13) v 3.členu, prvem odstavku določa:” Poleg komunalnih storitev iz 2.člena tega Odloka , bo družba CONTRADA d.o.o. na območju Mesta izvajala še sledeče komunalne storitve:....2.vzdrževanje parkirišč in zaračunavanje parkirnine..”
 4. Odlok o komunalnem redu - 2.člen določa:” Javne površine v smislu tega odloka so vse površine, ki se neodvisno od lastništva namenjene za koriščenje nedoločenega števila oseb. Kot javne površine ...se podrobno navajajo: 1…...parkirišča, obračališča, pločniki....,2. zelene površine: zelenice, ..posamezna drevesa in skupine dreves..”
 5. 3. in 16.člen Ustave R Hrvaške, na podlagi 1.člena Protokola 1, Pogodbe Evropske skupnosti določa, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja privatne lastnine in ne sme biti pri tem ovirana, razen v primeru javnega interesa, in še to samo pod pogoji , določenimi z zakonom in splošnimi načeli mednarodnega prava,
 6. 41.člena Zakona o lastništvu in drugih stvarnih pravicah solastnikov nepremičnin določa da mora solastnik nepremičnin pred oddajo zemljišč v zakup, pridobiti soglasje ostalih solastnikov.

Sodbe I. stopenjskega okrajnega sodišča v Puli o nezakonitosti dejavnosti B. Parkinga v TN Barbarigi

Glede na veliko zanimanje za originalno besedilo sodb o nezakonitem zaračunavanju parkirnine in lisičenju osebnih vozil zaradi neplačane parkirnine v TN Barbariga s strani B.Parkinga objavljamo sodbe I.stopenjskega sodišča v Puli, ob soglasju slovenskih udeležencev v tožbah.

Celotna besedila sodb objavljamo tudi zato, ker želimo svoje člane čim bolje informirati in jim posredovati verodostojne argumente na podlagi katerih si Društvo in posamezniki prizadevamo za ponovno vzpostavitev režima prostega parkiranja na javnih površinah v naselju Barbariga. 

 Upamo, da bodo obrazložitve sodb dovolj močan argument, da boste tudi vi naša skupna prizadevanja podprli.

Priloge:

                                                                 

 

Tudi trgovsko sodišče v Pazinu ovrglo tožbo B.Parkinga d.o.o.

Sprejeta je bila še ena zavrnitvena tožba, ki jo je vložil notar in poskušal z izterjavo izsiliti plačilo parkirnine.
Sodišče v Pazinu je tožbo proti slovenski pravni osebi zavrnilo, s podobno obrazložitvijo nezakonitega početja B.Parkinga d.o.o., kot je to storilo Občinsko sodišče v Puli!
V vsaki pravni državi bi bilo nezakonito početje, kot ga opravlja B.Parking, takoj odpravljeno! Upamo, da bo tako tudi v tem primeru !
Zavisi tudi od ravnanja nas lastnikov apartmajev. Zato ne nasedajte več grožnjam, raznim pritiskom in ukanam !
Koristite »svoje parkirno mesto« tako kot že vse od nakupa apartmajev dalje ! Ne posegajte po sosedovem parkirišču ! Ignorirajte tudi lastnike, ki so si prilastili po dva parkirišča !

 

Končno sprejeta sodba o nezakonitosti lisičenja

Sodišče v Puli je dne 8.aprila 2016 v primeru skupne tožbe šestih tožnikov, državljanov R Slovenije, proti B.Parkingu d.o.o zaradi nezakonitega lisičenja in zaračunavanja parkiranja v TN Barbarigi

ODLOČILO

B.Parking d.o.o. je ravnal nezakonito, zato mora vsem tožnikom vrniti vse plačane stroške, ki so jih imeli zaradi lisičenja, parkiranja in pravdanja-skupaj z obrestmi !

Sodišče v Puli je v 10 strani dolgi obraložitvi sodbe navedlo, da je zaračunavanje parkirnin in lisičenje parkiranih vozil neustavno in nezakonito.

Ravno tako je nezakonita postavitev kioska za izvajanje dejavnosti, kakor tudi označevanje parkirnega režima po naselju.

Brez pravne podlage je na podlagi ugotovitve sodišča tudi »Odluka o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području turističkog naselja Barbariga«, Obči uvjeti ugovora o korištenju parkirališta i ostalih površina », kakor tudi pripadajoči »Cenik« .

Nadalje sodišče ugotovilja, da lastništvo zemljišč in registracija podjetja B.Parking za izvajanje dejavnosti nadzora parkiranja ne dajeta avtomatično pravice za izvajanje te dejavnosti v TN Barbariga.Za to niso izpolnjeni pogoji iz pristojnosti lokalne skupnosti (ni podeljena koncesija, območje TN Barbariga ni določeno, kot cona plačljivega parkiranja, temveč kot zemljišča v javni rabi, ni soglasja Policije za izvajanje nadzora mirujočega prometa ). Tudi državne institucije kot so: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za gospodarstvo niso dali potrebnega soglasja.

Sodišče je tudi odločilo, da B.Parking za izvajanje dejavnosti ni pridobil soglasja vseh ostalih lastnikov zemljišč .

S to informacijo vas Društvo, ob soglasju tožnikov seznanja, da se skupaj in vsak posebej še bolj odločno upremo nasilju in nezakonitosti s strani B.Parkinga .

Sodba velja, ne glede na možnost pritožbe in bi jo torej moral v prvi vrsti spoštovati B.Parking, upoštevati pa bi jo morale tudi pristojne službe lokalne skupnosti in Istarske Županije ter Policija.

Društvo si bo pri pri pristojnih službah lokalne skupnosti in Istrske županije prizadevalo za uveljavitev te sodbe in sodb o nezakonitosti zaračunavanja parkirnin iz leta 2014.

B.Parkingu pa se morate na podlagi navedenih argumentov upreti vsi posamezniki tako, da ne plačujete parkirnine in ne kupujete parkirišč, ki so naše skupno javno dobro, saj tako postanete kršitelj predpisov tudi sami !

V Ljubljani, 11.aprila 2016 UO Društva

OPOZORILO - Kazni v zelenih pisemskih ovojnicah

Po informacijah hrvaških* in italijanskih medijev državljani Republike Italije iz Pule prejemajo „zelene pisemske ovojnice“ z obvestilom o storjenih prekrških in o kaznih za parkiranje. Italijanska policija po preveritvi poslanih sporočil svoje državljane opozarja, da gre za prevaro !

Torej bodite pozorni tudi vi!

* http://www.glasistre.hr/vijesti/crna_kronika/iza-kazni-u-zelenim-kuvertama-ne-stoji-nas-odvjetnicki-ured-518266

LP 

Novice 14. december 2015

„ Potukli se djelatnik Pula parkinga i vozač“
V Glasu Istre je bil 11.12.objavljen članek z naslovom: „ Potukli se djelatnik Pula parkinga i vozač“. Opisan dogodek neverjetno spominja na dogajanje v Barbarigi in ravnanje B Parkinga . Po komentarjih sodeč, torej Barbariga ni osamljen primer ! Pobiranje parkirnine je očitno postal „donosen posel „ na Hrvaškem, s tem povezano nasilno ravnanje pa običajna praksa.
Veliko pove eden od komentarjev k članku : „„Ovo što rade zaposlenici Pula parkinga, više liči ne jednu organiziranu skupinu, kojoj je jedino cilj,,,nekome staviti uplatnicu za cijelodnevnu kartu,, a još ružnije i kriminalnije ,,,dignuti automobil...a za što zakonski nemaju uporišta,,,, sve u svemu jedan vid terora nad građanima.“ . Še več pa pove članek na naslednji povezavi : http://ipress.rtl.hr/.../parking-serifi-u-puli-ne-volim...

Kljub vsem informacijam in zgodbam pa so v Barbarigi še vedno tisti, ki ne verjamejo dejstvom, da je pobiranje parkirnine v Barbarigi nezakonito, delovanje zaposlenih B Parkinga pa nedostojno, barbarsko in primitivno!

Zato bi obiskovalci Barbarige morali nezakonito in primitivno ravnanje B Parkinga odločno zavrniti in problem bi bil rešen! Če ne bi bilo plačnikov, tudi B Parkinga ne bi bilo!!!!!!!!

Na žalost pa je strahopetno in ponižujoče ravnanje tistih, ki se temu agresivnemu in primitivnemu ravnanju „prilagajajo“, plačujejo parkirnino in kupujejo sporno pridobljena parkirišča, za B Parking spodbuda za nadaljevanje aktivnosti! Kdo bi se pa odpovedal kuri, ki ti nese zlata jajca!

 

Novice 6. september 2015

 • S prvim septembrom je zaprt nelegalno postavljeni kiosk B.Parkinga. Upamo in delamo na tem, da ga bodo tudi za vedno odstranili!
 • Lastniki z nakupom ali plačilom parkinga saniramo in razrešujemo finančni položaj podjetja G.U.Barbariga d.o.o.! Le-ta je namreč v predstečaju in le z izpolnjevanjem pogodbenih finančnih obveznosti do države ostaja aktivna ! Ali nam je to res v interesu?
 • Kljub večkratnim opozorilom lastnikom, da naj ne kupujejo parkirnih mest, se to dogaja! Najbolj nekorektno pa je, da nekateri nesramno kupujejo parkirno mesto soseda, ki ga ta že od izgradnje dalje uporablja in ga je tudi sam opremil z nadstreškom! G.U.Barbariga pa tako mesto celo dodatno zaračuna glede na opremljenost!Vseh teh 25 let uporabe ni bilo večjih medsosedkih sporov. Sedaj pa nekateri-predvsem novi lastniki- z brezvestnimi in nepremišljenimi nakupi posegajo po sosedovi priposestvovani lastnini. Res smo si predvsem sami sebi največji zdraharji!
 • Ponovno opozarjamo, da se v roku odzovete na eventuelne poslane grožnje po prisilni izterjavi za neplačane parkirne listke, ki jih vložijo notarji na Hrvaškem! Izterjavo je potrebno v roku izpodbijati, saj je sodišče v vseh dosedanjih primerih (4 primeri ) presodilo v korist neplačnika! B.Parking to ve, vendar z premišljenimi prijemi tu in tam poskušajo dobiti posameznika, ki bi pozabil oporekati plačilu, oziroma ne priznati terjatve!
 • Zaradi vstrajnosti enega lastnika, ki je pisal in urgiral na vse mogoče pristojne organe v Sloveniji, da vendarle prenehajo izdajati odvetnikom (Domjo in ostali) lastnike avtomobilov, ki so dobili parkirne listke, je v eni Upravni enoti uspel. Uspel jim je dokazati, da odvetniki delajo za podjetje na Hrvaškem (B.Parking d.o.o.), ki nima dovoljenj za to dejavnost v Barbarigi!

Zavrnitev tujesodne listine - izterjave s strani sodišča Republike Slovenije

Od člana Društva smo prejeli obvestilo in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani (priloga), da je Sodišče zavrnilo predlog za priznanje tujesodne odločbe -sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine izdane s strani notarja Ivana Kukočke, Pula, na predlog firme B.Parking zaradi neplačane parkirnine.

To je edina izterjava, ki je bila iz razloga zamujenega 8 dnevnega roka pritožbe na sodišču v Puli potrjena in posredovana v izvršbo , vendar se je prejemnik nanjo na Okrajnem sodišču v Ljubljani pritožil.

To je torej primer edine „ovrhe“ potrjene s strani sodišča v Puli, ki jo je firma B.Parking do sedaj uporabljala za zastraševanje „češ, da je en primer izterjave parkirnine že v postopku izvršbe“ in tako lažno zavajala lastnike apartmajev, turiste, kot tudi medije in opravičevala nezakonito zaračunavanje parkirnine.

Priloga:

Novice 26. avgust 2015 - dedovanje neprimičnin, vpis v zemljiško knjigo, predstečajni postopek GU Barbariga

Koristna informacija - Dedovanje neprimičnin na Hrvaškem

Z 17.avgustom 2015 se je v državah članicah Evropske skupnosti začel uporabljati predpis Uredba EU št. 650/2012 o mednarodnem dedovanju, ki določa, da o dedovanju premoženja državljanov EU lahko odloča sodišče države članice, kjer je imel državljan stalno prebivališče, ne pa kot dosedaj, sodišče, kjer se nepremičnina nahajala. To za lastnike nepremičnin na Hrvaškem pomeni, da lahko sodišče R Slovenije odloča o dedovanju nepremičnine na Hrvaškem, seveda v skladu z določili Uredbe EU št. 650/2012. To pomeni predvsem manjše stroške, krajši čas obravnave, predvsem pa dedovanje v skladu z zakonodajo R Slovenije "

 

Vpis v zemljiško knjigo

Glede na veliko verjetnost, da bo G.U.Barbariga, večinski lastnik funkcionalnih zemljišč v Barbarigi razglasil stečaj, priporočamo vsem lastnikom turističnih apartmajev v Barbarigi, da pravočasno poskrbijo za vpis v zemljiško knjigo. V nasprotnem primeru lahko njihova nepremičnina postane del stečajne mase G.U.Barbariga.

 

Predstečajni postopek G.U.Barbariga

Prejeli smo informacijo in kopijo odločbo, da je Okrajno sodišče v Puli ustavilo predstečajni postopek proti G.U. Barbariga, ki je kot hipoteko za povračilo svojega dolga, sodiču ponudilo, brez vednosti solastnikov tudi tiste parcele- funkcionalna zemljišča v Barbarigi, ki so v solasti tistih, ki so podlegli njihovim pritiskom, kupili parkirišča ter s s tem postali solastniki in potencialno tudi sodolžniki.

Novice 19. avgust 2015

 • Informirani smo, da je elektro podjetje odklopilo električno napajanje nelegalno postavljenega kioska, ki ga uporablja B.Parking d.o. ! Kaznovalo je tudi lokal, ki je, prav tako nelegalno, posredovalo elektr.energijo !
 • Komunalni redar je pričel z izdajanjem plačilnih kazni zaradi postavitve omenjenega kioska!
 • Vsemu navkljub se B.Parking ne da! Blefira z generatorjem, a se napajajo s provizoričnim kablom iz sosednjega kioska !

Želimo opozoriti na nove oblike izvajanja pritiskov na lastnike. Tako n.pr.zahtevajo,da tisti, ki mu nataknejo lisice in jih sam ne sname, poravna še vse neplačane parkirne listke za nazaj.

Provocirajo pa tudi tako, da hočejo ob prisotnosti policije prikazati, kako se na njihove zaposlene izvajajo pritiski z grožnjami najhujše oblike. Vse to z namenom, da bi dobili razlog za prijavo kaznivih dejanj.

Tak primer si preberite v nadaljevanju !

Kar nekaj posameznih lastnikov se je pisno obrnilo na razne hrvaške organe in jim opisalo kaj se dogaja v Barbarigi. Kar nekaj odzivov in odgovor so že dobili.

Tako je že prispel odziv od predsednce Hrvaške, od MUP-a iz Pule, od župana Vodnjana.

 

Piše nam lastnik, ki so ga delavci izzivali ob snemanju lisic. očividce prosi, da se mu javijo.

Prosle godine, 10. Jula 2014. Ujutro radnici Bparkinga stavili su lisice na moj automobil. Posto ih nisu hteli skinuti dok ne platim „dug i skidanje lisica“ (poznati postupak u mnogim slucajevima) ni posle dolaska policije . pripremio sam se (alat, elektricna struja) da ih skinem sam. To je bio slucaj moje dozvoljene samopomoci. Radnici Bparkinga su te veceri pokusali ometanjem prekinuti moju akciju, a pozvali su policiju u Puli. Policajcu koji je dosao, pokazali su do pola skinute lisice, ali ni jednom rjecju nisu spominjali nekakve prijetnje, a pogotovu ne prijetnje usmrcivanjem ili kazneno djelo protiv osobne slobode. Zbog toga, toga i nema u izvijescu policajca niti policije. Auto je bio parkiran na parkiralistu u ulici Negrin (ugao Brajde i Negrin, park je prekoputa). To je vrh ulice Brajde gde se autom moze ici ili levo prema Perojskoj ili desno prema Vodnjanskoj i Betigi, ili peske pravo kroz park. Skidanje lisica je bilo uvece, skidanje je pocelo oko 19, policajac je dosao oko 20. Molim svedoke koji su te veceri prolazili pored ili posmatrali moju raspravu sa radnicima Bparkinga, od kojih sam trazio da napuste moj parking i da mi ne smetaju dok radim, da mi pomognu izjavama da nikome nisam pretio smrcu, a pogotovo ne „odgovornoj osobi“ (ovlasceno lice) u vezi sa njenim radom“.

Kao sto je poznato, na sudu su priznali da su pogresili sa stavljanjem lisica (januar 2015), ali sada pokusavaju na drugi nacin da me sikaniraju i da mi zagorcavaju zivot kaznenim prijavama. Zasto oni to rade? Jasno je: iz osvete. Zasto im Opcinsko drzavno odvjetnistvo u Puli to dozvoljava, jer je prihvatilo kaznene prijave, je znacajnije pitanje Zato molim svedoke da mi se jave i pomognu, jer je boriti se sam i protiv uzurpatora nasih parkiralista i protiv hrvatske drzave tesko. Svedoci ne moraju dolaziti u Pulu da bi bili saslusani pred Opcinskim drzavnim odvjetnistvom, izjave mogu dati i svojim mestima stanovanja, püred slovenskim mesnim organima (ako bude potrebno) ili hrvatskim, ako stanuju u Hrvatskoj.

Milan Mijovic, Negrin 26, Barbariga.

Telefoni: 00385 92 3230558

0043 699 88483572

 

Oglasila se je že tudi prva priča s spodnjo izjavo.

Bila sam prisutna kada je Milan Mijovic, moj sused u Barbarigi skidao lisice koje su stavili radnici Bparkinga. Oba stanujemo u Barbarigi u ulici Negrin, prva kuca preko puta, tako da sam skidanje „lisica“ primetila sa moje terase, pa sam odmah sisla do suseda i pitala ga da li ce uspeti da skine lisice, a on mi je odgovorio da je to vrlo komplikovano. Posto je susedov parking na vrlo prometnom mestu, zaustavljalo se puno ljudi. Pojavio se auto sa dva radnika Bparkinga, jedan od njih (nizi) je prisao do suseda, koji je klecao i rezao lisicu elektricnom brusilicom i pitao ga: „Kako se usudjujete da rezete nase lisice, to je nase“. Sused je odgovorio:“Skloni se, nemoj da mi smetas, ovaj parking nije vas.“ Ova razmjena se ponovila nekoliko puta. Radnik Bparkinga je insistirao na tome, da sused unistava njihovu stvar, a sused mu je rekao da od 10 sati ceka da oni skinu lisice. Nizi rastom je rekao svom kolegi:“Slikaj ga, slikaj ga!“ Sused je rekao: „Ne dozvoljavam da slikas.“ Nizi rastom je rekao da ce pozvati policiju, a sused je rekao:“ Samo izvoli.“ Dalje nisu razgovarali.

Niti jedan od ta dva radnika nije bio uznemiren ili prestrasen.....

G.Miovič prosi še ostale očividce, da se mu oglasijo!!

Problematika parkiranja, Odzivi na pozive o prekinitvi nezakonitega zaračunavanja parkirnine, 22 julij 2015

V predhodnih obvestilih smo vas informirali o dopisu enega od članov Društva, ki ga je naslovil na institucije R Hrvaške, pristojne za varstvo zakonitosti.
V manj kot mesecu dni je prejel odgovore s strani: Urada Predsednice R Hrvaške ga.Kolinde Grabar Kitarović, Sabora R Hrvaške, Hrvatske Televizije, Hrvatskih Šuma, Turističke inspekcije, Ministrstva za turizem.

Iz odgovorov je razbrati jasen poziv vseh naslovljenih predvsem Mestu Vodnjan, Ravnateljstvu policije, ter Istarski Županiji, da v skladu s predpisi ustavijo izvajanje dejavnosti B.Parkinga, v presojo pa so zadevo posredovali tudi USKOK-u.

Nekatere odgovore vam posredujemo v prilogah.

Priloge:

Problematika parkiranja julij 2015

Turistična sezona v Barbarigi se je šele dobro začela, priča smo že številnim incidentom in nadaljevanju nasilnega uveljavljanja sistema plačljive parkirnine. Ne glede na prizadevanja Društva in posameznikov, ter ne glede na očitno NEZAKONITOST, se B.Parking obnaša kot „ fevdalec“, za katerega ne veljajo nobeni predpisi, do katerega so tolerantne vse nadzorne institucije.

Čeprav so vsi pravni argumenti  proti njim,  oni delujejo naprej in če ne gre zlepa, ustrahujejo z začasno »zaplembo« avtomobila.(glej fot.lisičenja)! Na Hrvaškem ni instance, ki bi se uprla koruptivnim pritiskom politike in jih pregnala iz območja delovanja ! Nič ne čudi, da si nekateri lastniki avtomobilov  jemljejo pravico v svoje roke.

 WP_20150627_10_20_23_Pro.jpg

Društvo s zakonitimi sredstvi zato ne odneha s prizadevanji za ustavitev tako dejavnosti, kot tudi nasilja nad prebivalci in obiskovalci naselja. V preteklem mesecu smo preko odvetniške pisarne v Puli ponovno podali prijave vsem pristojnim institucijam :

 1. Gradu Vodnjanu - komunalni redar

 2. Ministarstvo unutranjih poslova,  MUP RH

 3. Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - inspekciji

 4. Ministarstvu financija - inspekciji

 5. Ministarstvu gospodarstva - inspekciji

 

Poleg tega smo pisno pozvali tudi Policijsko postajo Pula , da nam posreduje informacijo o izdaji soglasja B.Parkingu za izvajanje dejavnosti zaračunavanja parkirnine v TN Barbarigi. V odgovoru so zapisali, da za soglasje niso bili  zaprošeni, torej ga niso izdali (glej  priloga1). To pomeni, da so navedbe B.Parkinga v pisnih sporočilih o soglasju  zavajanje! B.Parking ima le splošno registracijo za opravljanje dejavnosti, nikakor pa ne za konkretno opravljanje dejavnost na konkretnem območju. Za opravljanje dejavnosti v TN Barbariga bi morali imeti dvoje soglasij:

od Mesta Vodnjan in od Ministrstva za notranje zadeve MUP-a. Soglasij nimajo od nikogar !

Poleg tega je Društvo :

 • posredovalo poziv Gradu Vodnjan , da odstrani kioks B.Parkinga ter table s katerimi samovoljno in nezakonito „uveljavlja“ režim plačljivega parkiranja ,

 • pozvalo Glavni urad PolicijeR Slovenije, da v okviru poletnega sodelovanja policij R Hrvaške in R Slovenije zagotovi prisotnost tudi v TN Barbariga ,

 • kontaktiralo novinarje tako na Hrvaškem, kot v Sloveniji.

Ker na Hrvaškem pravna država ne deluje, smo se odločili, da se obrnemo za pomoč direktno na institucije iz EU ! Tako pripravljamo gradivo za obvestilo nekaterim institucijam EU o več let trajajoči nezakonitosti, motenju lastninskih pravic ter korupciji na najvišji ravni!

Od navedenih institucij so se do sedaj odzvali iz Grada Vodnjan ( vsakodnevno komunalni redar obiskuje kiosk B.Parking in izdaja dnevne mandatne kazni v višini 10.000kun), ter iz Glavnega urada policije R Slovenije ( priloga 2).

Borbo proti nezakonitostim bomo nadaljevali saj ni razlogov da bi popuščali, prej ali slej se bo tudi politična klima v teh krajih menjala !

Vsem, ki nam posredujete obvestila o dogajanju v TN Barbariga na info@drustvobarbariga se zahvaljujemo, saj so nam vaše informacije iz terena v pomoč pri naših  prizadevanjih, tudi dobra!

 

Julij 2015

 

Priloge:

Problematika parkiranja junij 2015

Od člana Društva smo prejeli spodnji dopis skupaj z zgovornimi fotografijami, ki ga z njegovim dovoljenjem objavljamo nekoliko skrajšanega, vendar še vedno z močno informativno vsebino, vsem, ki želite biti korektno informirani. O odzivih naslovljenih institucij vas bomo obveščali.

Obavjest koristnicama parkirnih prostora u TN Barbariga

Obzirom na propise R Hrvatske* koristnicima parkirnih mjesta u TN Barbariga poručujemo slijedeće :
1. da B.PARKING d.o.o. protupravno vrši naplatu na području Barbarige, te da opomene za neplaćene parkirne karte nisu osnova za naplatu karata niti se temeljem istih može provesti prisilna naplata.
2. Da B.PARKING d.o.o ne smije blokirati vozila lisicama niti na jednom mjestu na području Barbarige jer blokiranje vozila "lisicama" je protuustavno.
3. da vlasnici stanova mogu tražiti povrat novca koji je uplaćen na ime blokiranja/skidanja lisica kao i povrat novaca za naplatu parkiranja.
4. svaki zahtjev za povrat mora se podnijeti u obliku tužbe nadležnom sudu
5. da B.PARKING ne smije premještati vozila koja su parkirana
6. stoga B.PARKING ni na jedan način nema mogućnost bilo naplate, blokade ili premještanja vozila vlasnika stanova ( B.PARKING do sada poslao samo 4 ovrhe radi naplate kazne, i od 2014. do danas niti jedan vlasnik vozila nije dobio niti jednu ovrhu radi prisilne naplate parkirne karte)
7. da je Grad Vodnjan na više sastanaka naveo da se protivi naplati parkiranja na području Barbarige, a o tome se i više puta pismeno očitovao (dopis odvjetniku Sarvanu od 14.2.2014.)

B.PARKING d.o.o. Je već priznao grešku u vezi blokiranja lisicama u predmetu koji se povodom tužbe Milana Mijovića te je na prvom ročištu sklopljena sudska nagodba kojom se B.PARKING obvezao da neće više smetati vlasništvo vozila Milana Mijovića na način da će ga blokirati lisicama te mu je isplatio troškove postupka.
Obzirom na sve naprijed navedeno ne vidimo nikakve prepreke da vlasnici stanova u Barbarigi mogu parkirati na mjestima koje koriste više od 27 godina .

*( Ustav RH, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 te Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35/05 i 41/08 i 125/11).

Obvestilo koristnikom parkirnih mest v TN Barbariga

Glede na predpise R Hrvaške *koristnikom parkirnih mest v TN Barbariga posredujemoo naslednja dejstva:
1. B.PARKING d.o.o. nezakonito izvaja kontrolo in zaračunavanje parkiranja , zato so vsi pozivi k plačevanju nezakoniti in jih kot take tudi ni mogoče izterjati,
2. B.PARKING d.o.o ne sme blokirati vozila z lisicama ali premeščati vozila nikjer na območju Barbarige. Premeščanje in blokiranje vozila "lisicama" je protiustavno,
3. da koristniki parkirnih mest lahko zahtevajo vračilo stroškov plačila parkirnine in deblokade vozila preko pristojnega sodišča v Puli,
4. B.PARKING je do danes izgubil vse tožbe, 4 tožbe glede nezakonitega zaračunavanja (I.stopnja ), 4 izterjave neplačane parkirnine so bile zavrnjene kot nezakonite, v 1 primeru tožbe za vračilo stroškov blokade vozila je sodišče razsodilo v prid tožniku. V sklenjeni poravnavi se je B.Parking zavezal, da vozila tožniku ne bo več blokiral ter moral plačati vse sodne stroške.
5. Mesto Vodnjan, ki je edino pristojno za odločanje glede režima parkiranja se je na več sestankih, ustno in pisno izreklo proti plačljivemu parkiranju v TN Barbariga .

Na podlagi navedenih dejstev ne vidimo nikakršnega razloga, da se prosto parkiranje na mestih, ki jih koristite že 27 let ne bi nadaljevalo.

*( Ustav RH, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 te Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35/05 i 41/08 i 125/11).

 

Posebno obvestilo - 25.maj 2015

Obveščeni smo, da naj bi B.Parking d.o.o. s prvim junijem ponovno pričel z nezakonitim zaračunavanjem parkirnine !

Župan (gradonačelnik) občine Vodnjan, g. Vitasović je Društvu in našim odvetnikom zagotovil, da ostaja pri tem, da so parkirni prostori v Barbarigi namenjeni vsem in niso predvideni, da bi kdorkoli upravljal z njimi in pobiral parkirnino !

Društvo je v dogovoru z odvetniki, da ti takoj obvestijo pooblaščene organe in zahtevajo prekinitev dejavnosti delovanja B.Parkinga, v kolikor bi ti z zaračunavanjem tudi v resnici pričeli !

UO Društva

Raba javnih površin v TN Barbariga

V zvezi s problematiko parkirišč v TN Barbariga se poleg problema nezakonitega zaračunavanja parkirnine lastniki apartmajev in obiskovalci Barbarige soočamo tudi s problemom nezakonitega omejevanja rabe javnih površin - parkirišč ter nezakonitega spreminjanja namembnosti zelenih površin v naselju v parkirišča.
V skladu s prostorskim načrtom za Tn Barbariga in Komunalnim redom mesta Vodnjan (glej prilogo) so javne površine vse površine, ne glede na lastništvo, ki so namenjene koriščenju nedoločenega števila ljudi.

To pomeni, da je omejevanje rabe javnih površin ( nameščanje verig na posamezne parkirna mesta ) s strani nekaterih lastnikov apartmajev, kljub odkupu od G.U.Barbarige nezakonito! Ravno tako je nezakonito spreminjanje namembnosti zelenic v parkirišča, saj 41.člen Komunalnega reda to izrecno prepoveduje ( glej spodaj).

Vse lastnike apartmajev, ki torej ravnajo v nasprotju s predpisi pozivamo, da predpise spoštujejo, v nasprotnem primeru, bo Društvo v imenu svojih članov podalo prijave na Komunalno redarstvo mesta Vodnjan.

 

priloga 1

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

Članak 2.

Javne površine u smislu ove Odluke su sve površine koje su neovisno o vlasničkom statusu, namijenjene za korištenje neodređenom broju osoba.
Kao javne površine iz prethodnog stavka pobliže se naznačuju:
1. prometne površine: ulice i trgovi u naselju, ceste u naselju, ceste koje povezuju naselja, parkirališta, okretišta, stajališta za vozila javnog prijevoza i taxi vozila, pješačke staze i zone, javna stubišta, mostovi i slično,
2. zelene površine: gradski parkovi, drvoredi, zelene pasice, otoci, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta, šetališta, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja,
3. gradske šume i zaštitno zelenilo,
4. zaštićeni objekti prirode,
5. kolodvori, otvorene tržnice, kupališta i slični prostori.

Članak 41.

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.
Zabranjeno je zauzimanje javnih površina u bilo koju svrhu bez rješenja ili ugovora nadležnog upravnog tijela.

Članak 86.

Komunalni redar naredit će fizičkim ili pravnim osobama uklanjanje objekata, opreme i uređaja postavljenih bez ugovora ili rješenja, odnosno protivno odredbama ugovora ili rješenja.
Komunalni redar naredit će fizičkim ili pravnim osobama, uređenje i održavanje javnih površina, kao i objekata, opreme i uređaja koji su na njima, ili su njihov sastavni dio, kao i narediti radnje u svrhu provođenja komunalnog reda. Komunalni redar dužan je fizičku ili pravnu osobu prijaviti i nadležnoj inspekciji kada je kazna za prekršaj određena posebnim propisom.

Članak 87.

Ukoliko fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara iz članka 86. stavak 1. ove Odluke komunalni redar provest će izvršenje rješenja na trošak izvršenika.

Zahtevki za plačilo nezakonito zaračunanih parkirnin v turističnem naselju Barbariga

Ker še vedno prihaja na spletni naslov Društva veliko prošenj za pomoč v zvezi raznovrstnimi pozivi za plačilo neplačane, nezakonito zaračunane parkirnine vam ponovno posredujemo pojasnila v primeru, če prejmete poziv slovenskih odvetnikov oziroma če prejmete poziv hrvaških odvetnikov, kakor tudi kaj lahko storite za vračilo stroškov, če ste bili žrtev „lisičenja“ ter najpomembnejše pravne utemeljitve za zavrnitev plačila.
Pojasnila naj vam bodo v pomoč pri odločitvi kako ravnati v tem primeru.
Informacije temeljijo na pravnih utemeljitvah zadnjih sodb Občinskega sodišča v Puli, iz katerih jasno izhaja, da so vsi zahtevki B.Parkinga o izterjavi parkirnin „v celoti neutemeljeni“ !
Enako neutemeljeni so zato tudi vsi pozivi slovenskih odvetnikov, ki nam na podlagi pooblastil B.Parkinga pošiljajo pozive k plačilu skupaj s svojimi stroški, kljub temu, da so seznanjeni s sodbami, ravno tako s stališčem mesta Vodnjan, kakor tudi s stališči Ministrstva za pravosodje R Slovenije glede neupravičenosti zaračunavanja svojih stroškov.

I. POZIV SLOVENSKIH ODVETNIŠKIH PISARN K PLAČILU PARKIRNINE
V primeru, da prejmete raznovrstne pozive ( poziv k poravnavi ali poziv pred izterjavo ) k plačilu parkirnine na zemljiščih G.U.Barbariga ( parkiriščih in zelenicah) iz leta 2013 ali 2014 s strani slovenskih odvetniških pisarn (odvetniki: Domjo, Lepoša, Čeh-Gerečnik ) je treba izhajati iz naslednjih dejstev:
1. Za izterjavo so edina pristojna hrvaška sodišča na podlagi predloga sodne izterjave izdane s strani Sodišča v Puli, posredovanega preko hrvaškega notarja!
2. Skupno izhodišče vsem pozivom, da ste s parkiranjem na zemljiščih G.U.Barbariga pristali na pogoje iz „Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području TN Barbariga s Opčim uvjetima“ in torej na plačilo parkirnine je popolno zavajanje, saj predpisi R Hrvaške jasno določajo, da je zaračunavanje parkirnine možno le na zemljiščih , kjer je podeljena koncesija s strani lokalne skupnosti, ne glede na lastništvo zemljišč!
3. Zahteve za plačilo parkirnine ali sodno poravnavo od odvetnikov iz Slovenije lahko zato ignorirate ali zavrnete na podlagi spodnjih pravnih utemeljitev sodnih odločb.
Na pozive pa nekateri na žalost popustite in plačate, s čimer spodbujate nadaljnje pošiljanje pozivov za plačilo, saj „ dokler kdo plača se jim to splača!“ ter izničujete napore Društva za dosego zakonitosti v Barbarigi.

II. POZIV O IZVŠBI (hr.:ovrhi) S STRANI HRVAŠKEGA NOTARJA
V primeru, da prejmete obvestilo, da je hrvaški notar podal na hrvaško sodišče predlog za izvršbo (ovrho) stroškov parkiranja, je pa potreben vaš takojšnji odziv. V tem primeru morate zagotoviti , da se preko hrvaške odvetniške pisarne v roku 8 dni od prejema, predlog izvšbe zavrne.
V pomoč vam posredujemo kontaktne podatke odvetniške skupine Društva, ki jo lahko pooblastite, da v vašem imenu vložijo na sodišče zavrnitev predloga izvršbe in vas zastopajo v predmetni zadevi.
Odvjetnik MARINO FOLO
Svetvinčent 48, Svetvinčenat 52342
tel: 091-15-10-611 fax: 052/353-678
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V primeru, da predloga izvršbe ne zavrnete, bo sodišče predlog izvršbe potrdilo in zahtevek za izvršitev posredovalo v skladu z mednarodnim sporazumom na slovensko, krajevno pristojno sodišče vašega stalnega bivanja. Zato je pravočasni odziv na tovrstni dopis NUJEN!

III. IZTERJAVA STROŠKOV LISIČENJA
Glede na dopis Ministrstva za notranje zadeve zakonodaja R Hrvaške, sklicujoč se na 5. in 84.člen Zakon o varnosti cestnega prometa, blokada /lisičenje vozil na javnih mestih namenjenih parkiranju ni dovoljeno. Lisičenje s strani B.Parking je bilo torej nezakonito.
Zakonodaja nezakonitega lisičenja ne obravnava kot prekršek, po katerem bi bil lahko izvajalec kaznovan. Kot žrtev“lisičenja“ pa lahko stroške, ki ste jih imeli zaradi nezakonitega lisičenja uveljavljate v tožbi pred Občinskim sodiščem v Puli.
Tudi v ta namen se za zastopanje lahko obrnete na zgoraj navedeno odvetniško pisarno, ki je že pooblaščena za zastopanje v teh primerih .

Najpomembnejše pravne utemeljitve za zavrnitev zahtevkov B.Parkinga
Pravne utemeljitve izhajajo iz sodb sodišča v Puli, ki je v skladu s 5.členom „Uredbe Viječa 44/2001 o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u gradskim i trgovačkim stvarima“ obravnavalo in v celoti zavrnilo zahtevke B.Parkinga za izterjavo parkirnine:
1. 134, 135 in 136 člena Ustave Republike Hrvaške in Zakona o lokalni in regionalni samoupravi določata lokalne skupnosti kot edine pristojne institucije za urejanje naselij, prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter komunalnih dejavnosti na vseh površinah lokalne skupnosti, ne glede na lastništvo, z namenom, da se prepreči stihija posameznikov ter dostop do javnih storitev za vse pod enakimi pogoji .
2. 11.člena, točke 5 in 6 Zakona o varnosti prometa na cestah določa, da so lokalne skupnosti edine pristojne, na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za notranje zadeve, urejati promet, vključno z določanjem javnih površin za omejeno parkiranje ter določanjem pravnih oseb za izvajanje nadzor parkiranja.
3. 2. člena Odloka o komunalnem redu mesta Vodnjan določata da so javne površine vse prometne površine in površine za parkiranje, namenjene koriščenju nedoločenega števila oseb, ne glede na lastništvo ter
4. 15.člena Odloka o urejanju prometa na območju mesta Vodnjan določa, da je za določitev območij plačljivega parkiranja, ter višine pristojbine edini pristojen župan .
5. 41.člena Zakona o lastništvu in drugih stvarnih pravicah solastnikov nepremičnin določa da mora solastnik nepremičnin za oddajo zemljišč v zakup pridobiti soglasje ostalih solastnikov.
Sodba Okrajnega sodišča v Puli je pri odločanju upoštevala tudi ugotovitev, da je bila cena ureditve vse infrastrukture, tudi parkirišč TN Barbariga vključena v ceno m2 apartmajev.
B.Parking, kot zakupnik zemljišč v TN Barbariga torej po ugotovitvah Občinskega sodišča v Puli ne izpolnjuje nobenega od navedenih pravnih zahtev za nadzor in zaračunavanje parkiranja ker na območju TN Barbariga lokalna skupnost, kot edina pristojna za določitev območij omejenega parkiranja na zemljiščih, ne glede na njihovo lastništvo, NI določila območij plačljivega parkiranja, niti pripadajočega cenika, niti ni podelila v ta namen koncesije.
Posledično to pomeni, da B.Parking :
• nima pridobljene koncesije za izvajanje dejavnosti nadzora parkiranja na zemljiščih TN Barbariga,
• nima soglasja Ministrstva za notranje zadeve za izvajanje nadzora parkiranja,
• nima veljavne zakupne pravice za zemljišča na območju TN Barbariga , ker G.U.Barbariga, kot solastnik zemljišč ni pridobil soglasja vseh ostalih solastnikov, ter da
• z izvajanjem nadzora parkiranja in zaračunavanja krši tudi ustavno pravico „dostopa do javnih storitev za vse pod enakimi pogoji“ , ki velja za eno od osnovnih pravic državljanov v državah Evropske skupnosti.

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/